فارماتسەۆتيكا سالاسىن دا مونوپوليستەر جايلاعالى، حالىق «قىمبات ءدارى ىزدەگەنشە، اۋىرمايتىن جول ىزدەۋگە» كوشكەن. يمپورتقا تاۋەلدىلىك سالدارىنان، ءدارى-دارمەكتىڭ 90%-ى وزگە مەملەكەتتەردەن كەلەدى. باعا قارىشتاۋ سەبەبىنىڭ ءبىرى دە وسى.  

ەnergyprom.kz اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، بيىل دارىحانالارداعى پرەپاراتتاردىڭ قۇنى 8,2%-كە قىمباتتاعان. اتاپ ايتقاندا، ۆيتاميندەر ءبىر جىلدا 11,4%-كە، انالگەتيكتەر 10,6%-كە، كورۆالول مەن انتيبيوتيكتەر 9,3%-عا ءوستى.

باعا قۇبىلۋ ستاتيستيكاسى

ستاتيستيكا كوميتەتى ۇسىنعان اقپاراتقا ءمان بەرەيىك. 2015 جىلدىڭ 12 ايىمەن سالىستىرعاندا 2016 جىلدىڭ قاڭتار-جەلتوقسان ايىندا فارماتسەۆتيكالىق ونىمدەردىڭ باعاسى 33,2%-عا قىمباتتاعان. انتيبيوتيكتەر 34,4%-عا، ۆيتاميندىك ونىمدەر، 27,3%-عا، جوتەلگە قارسى ءشارباتتار 46,6%-عا قىمباتتاعان.

2017 جىلدىڭ قاڭتار-مامىر ارالىعىندا ءدارى-دارمەك باعاسىنىڭ ءۇۇبىلۋ ستاتيستيكاسى مىناداي: فارماتسەۆتيكالىق ونىمدەر 9,8%-عا، انتيبيوتيكتەر 8,1%-عا، ۆيتاميندىك ونىمدەر، 4,9%-عا جوتەلگە قارسى ءشارباتتار 12,4%-عا قىمباتتاعان. سوڭعى ون جىلدا دەنساۋلىق سالاسىن قارجىلاندىرۋ 4 ەسەگە وسكەن. وتاندىق فارماتسەۆتيكا نارىعى 458 ملرد تەڭگەدەن اسسا، ونىڭ 277 ملرد تەڭگەسى حالىقتىڭ قارجىسى.

 «قوي، دەيتىن قوجا» بولماي تۇر...

2014 جىلى وتاندىق دارىلەردىڭ ۇلەسىن 50%-عا جەتكىزۋ جوسپارلانعان. الايدا بۇل ماقسات سول كۇيى ورىندالمادى. ياعني قازاقستاننىڭ ءدارى-دارمەك ءوندىرىسى جىل سايىن ورتاشا ەسەپپەن 32%-عا ءوسىپ وتىر. 2017 جىلدىڭ العاشقى ءتورت ايدا ءوندىرىس وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 36%-عا ارتىپ، 6,2 توننانى قۇراعان. بيىل قاڭتار-قىركۇيەك ارالىعىندا قازاقستاندا 56 ملرد تەڭگەدەن استام سوماعا ءدارى شىعارىلعان.

تەڭگە قۇنسىزدانعان سايىن، ءدارى-دارمەك باعاسى دا شارىقتاپ تۇر. ءدارى باعاسىنىڭ قىمبات بولۋىنا الىپساتارلاردىڭ دا ۇلەسى بار. ويتكەنى الىپساتارلار فارماتسەفتيكا سالاسىندا دا كوپ. ولار پايىز قوسىپ، سودان پايدا تاۋىپ ءجۇر. ال كوميتەت تەك تەگىن مەديتسينالىق كومەك اياسىنداعى دارىلەرگە عانا باقىلاۋ جاسايدى. وسىعان بايلانىستى كەلەسى جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى بالالارعا رەتسەپتپەن بەرىلەتىن بارلىق ءدارى-دارمەكتى مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ ەسەبىنەن تەگىن بەرۋگە نيەت ءبىلدىرىپ وتىر. ال مينيسترلىكتىڭ كەزەكتى ۋادەسى مەن ءىسىنىڭ قانشالىقتى قابىساتىندىعى ۋاقىتىندا بايقالا جاتار.

"The Qazaq Times"