دەنساۋلىق

ءۇندىستاندا «زيكا» بەزگەگىنە شالدىققاندار سانى ارتتى

ءۇندىستاندا «زيكا» ۆيرۋسىن جۇقتىرعانداردىڭ سانى بۇرىنعىدان ارتقان. رادجاستان شتاتىندا اتالعان ۆيرۋستى جۇزدەگەن ادام جۇقتىرعان. قازىرگى ۋاقىتتا جەرگىلى..

4 كۇن بۇرىن 40 0

ابايلاڭىز: دۇمشە دارىگەر!

«ومىردە، ىلىمدە تازا ءارى ادال بولامىن» دەپ گيپپوكرات سەرتىن قابىلداعان دارىگەرلەر قانشالىقتى انتىنا بەرىك؟ دارىمەن دە، جانىمەن دە ادام اۋرۋىنا شيپا ب..

1 اي بۇرىن 141 0

«جانسىز جەندەت» جىلىنا 7 ملن ادامنىڭ جانىن جالمايدى: الماتىنىڭ اۋا ساپاسى الاڭداتۋدا

اقش پەن قىتاي عالىمدارى ءتورت جىل ۋاقىت جۇمساپ، قىتايداعى 20 مىڭ ادامنىڭ ماتەماتيكا جانە شەشەندىك قابلەتىن قابلەتتەرىنە زەرتتەۋ جاساي كەلە، ۇزاق ۋاقىت..

1 اي بۇرىن 662 0

شەتەلدە ءبىلىم الماعان دارىگەرلەر قىزمەتىنەن بوساتىلادى

ەلىمىزدىڭ باس دارىگەرلەرىنىڭ بارلىعى دەرلىك اعىلشىن ءتىلىن بىلۋگە مىندەتتەلەدى. بۇل تۋرالى شقو ءماسليحات سەسسياسىندا دانيال احمەتوۆ مالىمدەدى. شىعىس ق..

1 اي بۇرىن 44 0

«قىمبات ءدارى ىزدەگەنشە، اۋىرمايتىن جول ىزدە...» نەمەسە مونوپوليستەر جايلاعان فارماتسەۆتيكا سالاسى

بۇگىندە ماڭىزدى مəسەلەنىڭ بىرىنە اينالعان ءدəرى-دəرمەك باعاسىنىڭ الا-قۇلالىعى جۇرتشىلىقتى الاڭداتادى. تەڭگە قۇنسىزدانعان سايىن، ەلدەگى فارماتسەۆتيكالى..

1 اي بۇرىن 95 0