دەنساۋلىق

ءبىر وبلىستان باسقاسى «قىزىل ايماقتا»: كەيستەر رەكوردى تاعى جاڭاردى = 6,7 مىڭ ناۋقاس

ون كۇن 5 مىڭنان تىركەلگەن ناۋقاستاردىڭ كۇندەلىكتى ەسەبى 23 شىلدەدە 6,7 مىڭعا كوبەيدى. ەشبىر وڭىردە جۇزدەن كەم جاعداي تىركەلمەگەن، بارلىق ايماقتا ەلەۋل..

1 كۇن بۇرىن 0

قىتاي كوروناۆيرۋستىڭ شىعۋ تەگى بويىنشا جاڭا تەرگەۋ جوسپارىنان باس تارتتى

كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا شتامدارى مەن جاڭا تولقىندارىنان ميلليونداعان ادامدار جاپا شەگىپ جاتقاندا حالىقارالىق قاۋىمداستىق پەن قىتاي اراسىندا ۆيرۋستىڭ شىعۋت..

1 كۇن بۇرىن 0

قازاقستاندا كوۆيد انتيرەكوردى جاڭاردى: 6,3 مىڭ سىرقات تىركەلدى، 74 ادام كوز جۇمدى

ون كۇنگە جۋىق 5 مىڭنان تىركەلگەن ناۋقاستاردىڭ كۇندەلىكتى ەسەبى 22 شىلدەدە 6,3 مىڭعا كوبەيدى. شىعىس قازاقستان وبلىسىنان وزگە بارلىق وڭىردە جۇزدەن اسا، ..

2 كۇن بۇرىن 0

ددۇ vs قىتاي: بەيجىڭ كوروناۆيرۋستىڭ شىعۋ تەگىن زەرتتەۋگە قارسى

قىتاي دۇنيەجۇزىلىك دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ كوروناۆيرۋستىڭ شىعۋ تەگىن ەكىنشى رەت زەرتتەۋ تۋرالى جوسپارىن «اقىلعا قونىمسىز جانە عىلىمعا قايشى» دەپ ايى..

2 كۇن بۇرىن 0

اۋرۋحانالار جاپپاي كوۆيد-ستاتسيونارعا وزگەرۋدە: استانادا 72%، الماتىدا 51% ورىن تولدى

ەپيدكارتادا ەڭ قاتەرلى «قىزىل ايماقتان» تۇسپەي تۇرعان استانا مەن الماتى قالالارىندا ىندەت دەندەپ تۇر. حالقى مەن جەدەل جاردەم قىزمەتىنىڭ جۇكتەمەسى الدە..

3 كۇن بۇرىن 0