دەي-تۇرك

حاكاس قىزى اننا بۋرناكوۆانىڭ ورىنداۋىندا – "چيتi حىس"

حاكاستار — حاكاسيا رەسپۋبليكاسىندا، حاكاسيا، تىۆا جانە كراسنويارسك ولكەلەرىندە دە تۇرادى. انتروپولوگيا جاعىنان وڭتۇستىك ءسىبىر (تۇران) ناسىلىنە جاتادى..

8 اي بۇرىن 185 0

ساحا قىزدارىنىڭ ءانى – كوڭىل سانا

باسىندا باعى تۇرعاندا كەشەگى كونە تۇركى حالىقتارى قيىر شىعىستان باستالىپ سولتۇستىك مۇزدى مۇحيت، ءىبىر-ءسىبىر دالاسىنان باستاپ ازيانى تولىقتاي كارى قۇر..

9 اي بۇرىن 186 0

ۇبىقتار تاعدىرى ھام ءبىر جالعىزىم ەر نوعاي

كاۆكاز سوعىسى - 18-19 عاسىرلارداعى ۇزاققا سوزىلعان، سانسىز ادامنىڭ ولىمىمەن سانداعان ۇلتتاردىڭ جويىلىپ كەتۋىنە سەبەپ بولعان. رەسەي يمپەرياسىنىڭ جەر شە..

9 اي بۇرىن 210 0

باشقۇرت قىزىنىڭ ءانى

بۇگىن قازاقپەن ەتەنە ءومىر ءسۇرىپ كەلە جاتقان  ۇسەرگەن، بايلار، سۇراش، ماڭعاۋىر، جاعالبايلى، تاما، بەشۋىل، كەدەي، تابىن، مىڭ، كەرەي، قاڭلى، ارعىن، باي..

9 اي بۇرىن 379 0

قۇمىق ءانى: و، جانىم! بىزگە تازا ءسۇيۋ كەلگەن

ءتۇبى ءبىر تۇركى – قۇمىق حالقى بۇگىندە نەگىزىنەن  داعىستان رەسپۋبليكاسىندا جانە  يران، سيريا، تۇركيا مەملەكەتتەرىندە از بولىگى ءومىر سۇرەدى. ولار – تۇ..

10 اي بۇرىن 671 2