ساراپتاما

كوروناۆيرۋستان كەيىنگى الەم: ۋاقىتشا باقىلاۋ تۇراقتى باقىلاۋعا اينالۋى مۇمكىن

قازىر ادامزات ۇلكەن داعدارىستى باستان كەشىرۋدە. يزرايلدىك تاريحشى، "Sapiens: ادامزاتتىڭ قىسقاشا تاريحى" (Sapiens: A Breif History of Humankind), ء"ححى..

3 ساعات بۇرىن 56 0

ەكونوميكالىق داعدارىس تولقىنى: ازيانى كەدەيشىلىك جايلاۋى مۇمكىن

ىندەتتىڭ اسەرىندە شىعىس ازيادا ميلليونلاعان ادام كەدەيلىك قامىتىن كيۋى مۇمكىن. ايماقتا قىتايدى قامتىعان جانە بىرقاتار دامىعان ەلدەردىڭ ەكونوميكالىق دا..

1 كۇن بۇرىن 485 0

ساراپشىلار: كەزەكتى داعدارىس زاردابى بۇرىنعى سوعىستان دا اۋىر بولۋى مۇمكىن

قازىر الەم ەلدەرىندە، ءىرى اقپارات قۇرالدارىنىڭ بارىندە دە ءبىر عانا باستى تاقىرىپ بار، ول بولسا – Covid-19 ىندەتى. الەمدە تىرشىلىك توقتاپ قالعانداي. ..

2 كۇن بۇرىن 181 0

كوروناۆيرۋس «تامىر جايعان» الەم مەن قازاقستانداعى احۋال

قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ناۋرىزدىڭ 28-ءى 78, كەشە 55 ناۋقاس انىقتالعانىن حابارلادى. تۇركىستان جانە قوستاناي وبلىستارىنان باسقا بارلىق..

2 كۇن بۇرىن 187 0

اباەۆ ۇسىنعان ميتينگ تۋرالى زاڭ جوباسىنىڭ «توزعان كوپيپاست بولىگى»

اقپارات ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ باستاعان توپ ازىرلەگەن زاڭ جوباسىنىڭ «شيكى تۇسى»، ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ سىنى جانە كرەمل مەممەدياسىنان «نەگىز». ناۋرى..

3 كۇن بۇرىن 39 0