الەم قازاقتارى

قانات يسلام: مۇمكىندىك باردا جاستاردى قولداۋ كەرەك

كەشە، 13 جەلتوقسان كۇنى «وتانداستار» قورى پرەزيدەنتى نۇرتاي ابىقاەۆ پەن دۇنيەجۇزى قازاقتار قاۋىمداستىعى (دقق) توراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى زاۋىتبەك..

1 كۇن بۇرىن 28 0

«جان عۇمىرىم – راۋشان»: ارقادا اقىن سۇراعاننىڭ جىر كەشى ءوتتى

كەشە ارقا تورىندەگى ەلوردادا اقىن، جازۋشى، تاريحشى سۇراعان راحمەتۇلىنىڭ «جان عۇمىرىم – راۋشان» اتتى شىعارماشىلىق كەشى ءوتتى. التاي مەن اتىراۋدىڭ، ارقا..

2 اپتا بۇرىن 8 0

15 ەلدىڭ بەيجىڭدەگى ەلشىلەرى شىنجاڭ باسشىسىمەن كەزدەسۋدى جانە تۇسىنىك بەرۋىن قاتاڭ تالاپ ەتتى

كانادانىڭ قىتايداعى وكىلەتتى ەلشىسىنىڭ باس بولۋىمەن، 15 ەلدىڭ بەيجىڭدە تۇراتىن باس ەلشىلەرى شىنجاڭ ۇيعىر اۆتونوميالى رەگيونى پارتيا كوميتەتىنىڭ حاتشىس..

3 اپتا بۇرىن 2182 0

قازاقستان مەن قىتاي شىڭجاڭداعى ەتنيكالىق قازاقتار ماسەلەسىن بىرلەسىپ شەشۋگە ۋاعدالاستى

قازاقستان مەن قىتاي شىڭجاڭداعى ەتنيكالىق قازاقستار ماسەلەسىن بىرلەسىپ شەشۋگە ۋاعدالاستى. قاراشا ايىنىڭ 9-ى كۇنى ءسىم قايرات ءابدىراحمانوۆ  قىتايدىڭ قا..

1 اي بۇرىن 2166 0

ەل باستاعان ەلىسحان باتىرعا 110 جىل – رۋحىڭا ءمىناجات، ۇرپاقتارعا ۇلاعات

كەشە، 2 قاراشا كۇنى الماتى قالاسىنداعى ۇلت قاھارمانى، ۇلت ازاتتىق كوتەرىلىسىنىڭ باتىرى، التايدان انادولىعا دەيىنگى قازاق كوشىنىڭ العاشقى باستاۋشىسى ەل..

1 اي بۇرىن 353 0