الەم قازاقتارى

"سۇلۋبايدىڭ ءانى" كىتابىنىڭ تۇساۋ كەسەرى وتەدى

ۇستىمىزدەگى جىلدىڭ 22 ءساۋىرى كۇنى ساعات 15.00-دە الماتىداعى ۇلتتىق كىتاپحانانىڭ ۇلكەن زالىندا «ەر-جانىبەك» قوعامدىق قورىنىڭ ۇيىمداستىرۋىمەن وسپان بات..

1 كۇن بۇرىن 51 0

جازۋشى ءجادي شاكەنۇلىنىڭ بەس جاڭا كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى

كەشە الماتىداعى قازاقستان جازۋلار وداعى ادەبيەتشىلەر ۇيىندە قازاقستان جانە ەۋرازيا جازۋشىلار وداعىنىڭ مۇشەسى ءجادي شاكەنۇلىنىڭ بەس بىردەي جاڭا كىتابىن..

1 اپتا بۇرىن 37 0

سارساڭعا تۇسكەن قانداستار: قاسىم-جومارت كەمەلۇلى، بىزگە تەك قر ازاماتتىعىن بەرىڭىز

بۇگىن، 9 ناۋرىز كۇنى  الماتىدا «ەلاماناتى» قوعامدىق بىرلەستىگىنىڭ كەڭسەسىندە قىتاي حالىق رەسپۋبليكاسىنان كەلگەن قانداستاردىڭ ازاماتتىق الۋ جانە قىتاي ..

1 اپتا بۇرىن 712 0

باياحمەت جۇمابايۇلىنىڭ ەتنوگرافيالىق 7 كىتابىنىڭ تۇساۋى كەسىلدى

5 ءساۋىر كۇنى الماتىداعى جازۋشىلار وداعىنىڭ كىتاپحاناسىندا جازۋشى، ەتنوگراف عالىم باياحمەت جۇمابايۇلى ەتنوگرافيا تاقىرىبىنداعى جەتى بىردەي كىتابىنىڭ ت..

1 اپتا بۇرىن 30 0

ۇلاربەك دالەيۇلى: ءبىز كەش قالدىق-اۋ، وسى...

ءبىز كەش قالدىق پا دەيمىن. تىم كەش قالدىق-اۋ، وسى... ەرتە باستالعان كوش بۇيداسى وسى كۇنگە دەيىن تۇرىلمەگەندە ءبىراز باۋىر ەلدە جۇرەر ەدى. قىتاي بيلىگى..

2 اپتا بۇرىن 2454 0