دايدجەست

COVID ستاتيستيكاسىنىڭ جارتىسى بيىل جازدا تىركەلدى: 420 مىڭ ادام اۋىرىپ، 6616 ادام كوز جۇمدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى تاعى 5,3 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 869 مىڭعا جۋىقتادى. بيىلعى جاز مەزگىلى قازاقست..

1 اي بۇرىن 1

COVID تراگەدياسى: تامىزدىڭ العاشقى جارتىسىندا 125 مىڭ ناۋقاس تىركەلىپ، 2 مىڭنان اسا ادام قايتىس بولدى

قازاقستاندا دەمالىس كۇنى كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى ءسال ازايدى، ولاردىڭ شامامەن 6,9 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 767 مىڭنان..

2 اي بۇرىن 0

شىلدە ايىندا 154 مىڭ ادام اۋىرىپ، 2 مىڭداي ناۋقاس قايتىس بولدى. 1 تامىز تاعى 7,5 مىڭ سىرقات انىقتالدى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس پەن وعان ۇقساس پنەۆمونياعا شالدىققاندار سانى 7,6 مىڭعا ارتىپ، جالپى ەسەبى 649 مىڭنان استى، ونىڭ 154 مىڭى تەك شىلدە ايىندا تىرك..

2 اي بۇرىن 0

شىلدە ايىنىڭ العاشقى جارتىسىندا 60 مىڭداي ادام اۋىردى

شىلدە ايىنىڭ العاشقى جارتىسىندا كوروناۆيرۋس ەپيدەمياسى وسى كۇنگە دەيىن تىركەلمەگەن دەڭگەيدە ءورشىدى. نەبارى ەكى اپتادا 60 مىڭعا تاياۋ ادام اۋىردى. قاز..

3 اي بۇرىن 0

COVID ءۇشىنشى تولقىن: ناۋرىز جانە ءساۋىر ايلارىنا قورىتىندى

كوكتەم تۋعالى قازاقستاندا ەپيدەميولوگيالىق احۋال ناشارلادى. ساۋىردە ءتىپتى كۇردەلەنە ءتۇستى. الماتى قالاسى مەن استانا 10 ناۋرىزدان بەرى، ال رەسپۋبليكا..

5 اي بۇرىن 0