ادەبيەت

وpen Democracy: جاڭاوزەندە قوڭىز تەرۋ نەمەسە قازاقستاننىڭ قۇپياسى كوپ تراگەدياسى

وسىدان ون جىل بۇرىن قازاقستاننىڭ باتىس وڭىرىندە مۇنايشىلار ەرەۋىلگە شىقتى. ەرەۋىل التى ايدان استام ۋاقىتقا سوزىلىپ، 2011 جىلعى جاز كەزىندە شىرقاۋ شەگى..

2 اي بۇرىن 0

قازاقتىڭ جاركەن جىراۋى ومىردەن ءوتتى

" ...تۋعان جەردىڭ قاسقىرى، كەمىر اقىن سۇيەگىن.  تۋعان جەردىڭ تاس-قۇمى سەنى سولاي سۇيەمىن"!    قازاقتىڭ ايگىلى جىراۋى، تۋعان جەرگە ساعىنىش جىرلارىنىڭ د..

3 اي بۇرىن 0

«تاۋەلسىزدىك: ءسوز بەن سۋرەت» ونلاين-بايقاۋى جاريالاندى

قر تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعىنا وراي قاراعاندى وبلىسى اكىمدىگى مادەنيەت، ارحيۆتەر جانە قۇجاتتاما باسقارماسىنىڭ قولداۋىمەن «مادەنيەت پورتالى» اقپاراتتى..

3 اي بۇرىن 0

مۇرات شايماران: باقۇل بولىڭىز، سويى تەكتى قابدەش اعا!

قابدەش ءجۇمادىلوۆ ەسىمىمەن ستۋدەنت كەزىمدە 1980 جىلداردىڭ سوڭىندا تانىستىم. ودان بۇرىن دا تارباعاتاي ءوڭىرىنىڭ قازاقتارىن قازاقستانعا باستاپ كەتىپتى د..

3 اي بۇرىن 0

«قارا باۋىر قاسقالداق، قايدا ۇشتىڭ پىر-پىرلاپ؟..»

بەلگىلى اقىن، "جازۋشى" باسپاسىنىڭ ديرەكتورى، قازاقستان مەملەكەتتىك سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتى ەسەنعالي راۋشانوۆ قايتىس بولدى. بۇل اقپاراتتى بۇگىن، 16 ساۋىردە..

3 اي بۇرىن 0