ادەبيەت

استانالىقتار مەن تىنىمباي – اباي اتىنداعى مەمسىيلىقتىڭ يەگەرلەرى انىقتالدى

پرەزيدەنت توقاەۆ اباي اتىنداعى ادەبيەت پەن ونەر سالاسىنداعى مەملەكەتتىك سىيلىعىن بەرۋ جونىندەگى كوميسسيانىڭ ۇسىنىمىن قاراپ، قاۋلى شىعاردى. سونىمەن، اب..

1 اي بۇرىن 0

سەرىك قاۋىمباي: اباي، ءتىل جانە ءبىز –1

قازاق ءتىلى – قازاق جاساعان ءار جەردىڭ ۇيىتقىسى. بۇل كۇندە تاۋەلسىز ەلى بار ۇلتتىڭ ءتىلى ءالى دە "جاناشىرلىقتى" قاجەت ەتىپ وتىرعانى ەڭ اۋەلى ەلگە، ەلد..

2 اي بۇرىن 0

«قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىرىن» حالىقپەن قاۋىشتىردى

جاڭادان شىمىلدىعىن اشقان «قارادالا» حالىق تەاترى ابايدىڭ «ەسكەندىر» پوەماسىن ساحنالادى. 2 قاراشادا  ب.ريموۆا اتىنداعى تالدىقورعان دراما تەاترىندا ۇيعى..

2 اي بۇرىن 0

اقش يراندىق 18 بانككە سانكتسيا سالدى

اقش يراندىق 18 بانككە سانكتسيا سالاتىنىن مالىمدەدى. سانكتسيا جوسپارىن قارجى مينيسترلىگىنە قاراستى شەتەلدىك بايلىقتاردى باقىلاۋ جونىندەگى اگەنتتىك جاسا..

3 اي بۇرىن 0

لۋيزا گليۋك – نوبەل سىيلىعىنىڭ يەگەرى

ادەبيەت بويىنشا 2020 جىلعى نوبەل سىيلىعى امەريكالىق اقىن لۋيزا گليۋككە بۇيىردى. ماراپاتتاۋ ءراسىمى نوبەل كوميتەتىنىڭ YouTube ارناسىندا كورسەتىلەدى، – ..

3 اي بۇرىن 0