الەۋمەت

17 جىل بۇرىن اسكەردەن قاشقان سارباز ۇستالدى

رەسەيدىڭ ءنوۆوسىبىر وبلىسىنداعى فسب شەكارا قىزمەتكەرلەرى 17 جىل بۇرىن اسكەردەن قاشقان ساربازدى تۇتقىندادى. ۇزاق ۋاقىتتان بەرى قازاقستان ايماعىندا ءومى..

1 كۇن بۇرىن 546 0

ريددەر تۇرعىندارى جىل سايىن قايتالاناتىن جاعدايعا نارازى

شىعىس قازاقستان وبلىسىنداعى ريددەر قالاسىنىڭ تۇرعىندارى وسىمەن ءۇشىنشى كۇن سۋسىز وتىر.  كۇننىڭ جىلدام سالقىنداۋىنا بايلانىستى قۇبىرلاردان اقاۋ شىعىپ، ..

2 كۇن بۇرىن 58 0

«ەير استانا» قاشانعى الاڭداتا بەرەدى؟

جاقىندا «ەير استانا» اۋە كومپانياسىنىڭ ۇشاعى اپاتتى جاعدايدا قونۋعا ءماجبۇر بولعان. كس 935 رەيسىن ورىنداعان ۇشاق الماتىدان كۋالا-لۋمپۋردى بەتكە العان...

2 كۇن بۇرىن 74 0

ۇكىمەتتىڭ كوممۋنالدىق قىزمەت تاريفتەرىنىڭ باعاسىن ارزانداتۋىنىڭ سىرى نەدە؟ 

ءبىراز ۋاقىت بۇرىن قاۋىپسىزدىك كەڭەس وتىرىسىندا پرەزيدەنت نازارباەۆ كوممۋنالدىق قىزمەت تۇرلەرىنىڭ باعاسى قىمبات ەكەندىگىن ايتىپ، شەندىلەردىڭ جۇمىسىنا ..

3 كۇن بۇرىن 198 0

زەينەت جاسى ۇلعايعانىمەن، زەينەتاقى قورى جويىلىپ كەتپەسە بولعانى

2019 جىلدىڭ 1 قاڭتارىنان باستاپ ايەل ادامداردىڭ زەينەت جاسى 59-عا كوتەرىلمەك. سەبەبى، بىرنەشە جىل بۇرىن قابىلدانعان زاڭ بويىنشا ولاردىڭ زەينەت جاسى جى..

3 كۇن بۇرىن 127 0