ازاماتتىق قوعام

ىندەتتىڭ ايماقتارعا تاراۋىنا «ءتورت كۇن بويى ەكى قالانى بوساتقان بيلىك كىنالى» مە؟

سوڭعى كەزدەرى الەۋمەتتىك جەلىلەردە قازاقستاننىڭ «ايماقتارىنا كوروناۆيرۋستىڭ تارلۋىنا بيلىك جاۋاپتى» دەگەن پىكىر كوبەيە باستادى. كارانتينگە الىناتىنى ە..

7 ساعات بۇرىن 164 0

اباەۆ ۇسىنعان ميتينگ تۋرالى زاڭ جوباسىنىڭ «توزعان كوپيپاست بولىگى»

اقپارات ءمينيسترى داۋرەن اباەۆ باستاعان توپ ازىرلەگەن زاڭ جوباسىنىڭ «شيكى تۇسى»، ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ سىنى جانە كرەمل مەممەدياسىنان «نەگىز». ناۋرى..

4 كۇن بۇرىن 42 0

«اباقتىدا ۇزاق جاپا شەككەن» مۇحتار جاكىشەۆ بوساپ شىقتى

سەمەي قالاسىنىڭ سوتىنىڭ شەشىمىمەن ون جىلدان استام تۇرمەدە مۇحتار جاكىشەۆ بۇگىن بوساپ شىقتى.   بەيسەنبى كۇنى ساعات 10:25-تە اباقتىدان شىققان مۇحتار جاك..

2 اپتا بۇرىن 173 0

قىتاي ەلشىسىنىڭ «ىزاعا تولى ەكىۇشتى سىنىن» قازاقستان قالاي قابىلدايدى؟

الەمدىك پاندەميا كوروناۆيرۋس قازاقستاننان تابىلعانى رەسمي راستالعان تۇستا  قحر ەلشىسى چجان سياو ءوزىنىڭ الەۋمەتتىك جەلىدەگى جەكە پاراقتارىندا «بەلگىسى..

2 اپتا بۇرىن 165 0

ايەلدەر قۇقىعىن قورعاۋدى تالاپ ەتكەن بەلسەندىلەرگە ايىپپۇل سالىندى

الماتىنىڭ مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق اكىمشىلىك سوتى مەكەرە كۇنى ايەلدەر مارشىنا قاتىسقان بىرنەشە بەلسەندىگە ايىپپۇل سالدى. Cۋديا بەلسەندى فاريزا وسپ..

3 اپتا بۇرىن 153 0