ازاماتتىق قوعام

«ەشكىمگە سەنبە!»: قازاقستاندىق وليگارحتار دا Pegasus اڭدۋىندا بولعان

ءيزرايلدىڭ NSO Group كومپانياسى ازىرلەگەن Pegasus تىڭشىلىق رەسۋرسىنىڭ اڭدۋىنا تۇسكەندەردىڭ اراسىندا بەلگىلى شەنەۋنىكتەر مەن اسقان داۋلەتتىلەر بارى حاب..

1 كۇن بۇرىن 0

جاڭاوزەندە تاعى ءۇش كومپانيانىڭ جۇمىسشىلارى ەرەۋىلدەتىپ جاتىر

21 شىلدەدە جاڭاوزەن قالاسىندا تاعى ءۇش مەكەمە جۇمىسشىلارى ەرەۋىلگە شىقتى. ولاردىڭ دا تالابى – ەڭبەك جاعدايىن جاقسارتىپ، جالاقىنى كوتەرۋ. قازىر جاڭاوزە..

3 كۇن بۇرىن 0

جۋرناليستەر وداعى مەن «ءادىل ءسوز» ۇيىمى بيلىكتەن تىلشىلەردىڭ تىڭشىلىققا ۇشىراۋىن تەرگەۋدى تالاپ ەتتى

قازاقستان جۋرناليستەر وداعى مەن ء"ادىل ءسوز" ءسوز بوستاندىعىن قورعاۋ حالىقارالىق قورى Pegasus تىڭشىلىق باعدارلاماسىنىڭ ەل جۋرناليستەرىنە قارسى قولدانى..

3 كۇن بۇرىن 0

ساراپشىلار كەڭەسى: قازاقستاندا «ساياسي تۇتقىندار» قاتارى ارتتى

قازاقستاندىق قۇقىق قورعاۋشىلار كەڭەسى Amnesty International جانە ەۋروپا كەڭەسىنىڭ پارلامەنتتىك اسسامبلەياسى (پاسە) ۇيىمدارىنىڭ نۇسقاۋلىعى بويىنشا، تاع..

3 كۇن بۇرىن 0

حالىق «زاڭنىڭ قۇلى» بولا الماعان بيلىكتى اۋىستىرۋعا قۇقىلى

تاريح عىلىمدارىنىڭ دوكتورى، پرەفوسسور ەسەنعازى قۋاندىق زاڭداعى وزگەرىستەر مەن تولىقتىرۋلاردىڭ تەك پرەزيدەنتتىڭ قۇزىرەتىن كۇشەيتۋ ءۇشىن جاسالدى دەيدى. ..

3 كۇن بۇرىن 0