جاھان

پۋتين: ءسۇريا ماسەلەسىنە قاتىستى اقش-پەن ىنتىماقتاسۋعا ۇمىتتەنەم

رەسەي مەن اقش سۇرياداعى جاعدايدى بەيبىت تۇردە رەتتەۋ ماسەلەسىن شەشۋدە جەتەكشىلىك ەتە الادى، - دەپ مالىمدەدى رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتين اقش پرەزيد..

16 ساعات بۇرىن 25 0

72, 4 مىڭ سۇريالىق بوسقىن شىعىس گۋتاعا ورالدى

اسكەري قاقتىعىستاردىڭ كەسىرىنەن ۇيلەرىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولعان ءسۇريا تۇرعىندارى وتاندارىنا ورالۋدا. ماسەلەن، 16 شىلدەدە ءبىر عانا كۇننىڭ ىشىندە..

17 ساعات بۇرىن 10 0

اقش ەۋرووداق، قىتاي جانە تاعى ءۇش ەلدىڭ ۇستىنەن دسۇ-نا شاعىم ءتۇسىردى

اقش بيلىگى ەو، كانادا، قىتاي، مەكسيكا جانە تۇركيا ەلدەرىنىڭ اق ۇيگە جاۋاپ رەتىندە ەنگىزگەن كەدەندىك سالىقتارى ءۇشىن دۇنيەجۇزىلىك ساۋدا ۇيىمىنا شاعىم ء..

19 ساعات بۇرىن 62 0

يراكتاعى كوتەرىلىس قۇرباندارى ارتۋدا: 5 ادام قازا تاۋىپ، 190-ى جارالانعان

يراكتىڭ وڭتۇستىگىندە ءبىر اپتادان بەرى جالعاسقان كوتەرىلىستەردە 5 ادام قازا تاۋىپ، 190 ادام اۋىر جاراقات العان. ولاردىڭ كوپشىلىگى قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىن..

22 ساعات بۇرىن 45 0

اقش رەسەي تىڭشىسىنىڭ تۇتقىندالعانى تۋرالى مالىمدەدى

ۋاشينگتوندا (ۆاشينگتون) رەسەي فەدەراتسياسىنىڭ ازاماتشاسى ماريا بۋتينا كرەملدىڭ جوعارى شەندى تۇلعاسىنىڭ نۇسقاۋىمەن اقش ساياساتىنا ىقپال ەتۋگە تىرىسۋدا ..

23 ساعات بۇرىن 83 0