جاھان

قىتاي كوروناۆيرۋستىڭ شىعۋ تەگى بويىنشا جاڭا تەرگەۋ جوسپارىنان باس تارتتى

كوروناۆيرۋستىڭ جاڭا شتامدارى مەن جاڭا تولقىندارىنان ميلليونداعان ادامدار جاپا شەگىپ جاتقاندا حالىقارالىق قاۋىمداستىق پەن قىتاي اراسىندا ۆيرۋستىڭ شىعۋت..

1 كۇن بۇرىن 0

«ەشكىمگە سەنبە!»: قازاقستاندىق وليگارحتار دا Pegasus اڭدۋىندا بولعان

ءيزرايلدىڭ NSO Group كومپانياسى ازىرلەگەن Pegasus تىڭشىلىق رەسۋرسىنىڭ اڭدۋىنا تۇسكەندەردىڭ اراسىندا بەلگىلى شەنەۋنىكتەر مەن اسقان داۋلەتتىلەر بارى حاب..

1 كۇن بۇرىن 0

اقش پەن قىتايدىڭ كەرى اسەرى: ازيا ەلدەرى قاۋىپتى قارۋ-جاراق جارىسىنا تۇسۋدە

ازياداعى، اسىرەسە ازيا-تىنىق مۇحيت ايماعىنداعى قاتىناستارعا اقش پەن قىتايدىڭ وڭىردەگى باسەكەلەستىككە قۇرىلعان قارىم-قاتىناسى ايرىقشا اسەر ەتۋدە. شەتەل..

1 كۇن بۇرىن 0

تاۋەلسىزدىككە 30 جىل: انكارادا قازاقستان-تۇركيا ۆەلوشەرۋى ءوتتى

انكارادا قازاقستان تاۋەلسىزدىگىنىڭ 30 جىلدىعىنا ارنالعان دوستىق ۆەلوشەرۋ ءوتتى.  ۆەلوشەرۋ قاتىسقان ەلۋدەن استام سپورتشى انكارا باس كوشەلەرىمەن ءجۇرىپ ..

2 كۇن بۇرىن 0

باتىس ەلدەرى قىتايدىڭ كيبەر-شابۋىلدارى جالعاسىپ جاتقانىن ەسكەرتۋدە

فرانتسيانىڭ ۇلتتىق كيبەرقاۋىپسىزدىك اگەنتتىگى (ANSSI) ەسكەرتۋ جاساپ،  قىتايمەن بايلانىسى بار دەپ تابىلعان APT31 حاكەرلىك ۇيىمى كوپتەگەن فرانتسۋز ۇيىمد..

3 كۇن بۇرىن 0