جاھان

اقش پەن ەو ۋكرايناعا قارجىلاي كومەك بەردى

اقش پەن ەۋرووداق ۋكرايناعا قارجىلىق كومەك كورسەتەدى. بۇل تۋرالى ۋكرايناداعى يۋسايد كەڭسەسى حابارلادى. امەريكانىڭ حالىقارالىق دامۋ اگەنتتىگى (يۋسايد) ۋ..

1 كۇن بۇرىن 39 0

ەكونوميكالىق داعدارىس تولقىنى: ازيانى كەدەيشىلىك جايلاۋى مۇمكىن

ىندەتتىڭ اسەرىندە شىعىس ازيادا ميلليونلاعان ادام كەدەيلىك قامىتىن كيۋى مۇمكىن. ايماقتا قىتايدى قامتىعان جانە بىرقاتار دامىعان ەلدەردىڭ ەكونوميكالىق دا..

2 كۇن بۇرىن 506 0

ساراپشىلار: كەزەكتى داعدارىس زاردابى بۇرىنعى سوعىستان دا اۋىر بولۋى مۇمكىن

قازىر الەم ەلدەرىندە، ءىرى اقپارات قۇرالدارىنىڭ بارىندە دە ءبىر عانا باستى تاقىرىپ بار، ول بولسا – Covid-19 ىندەتى. الەمدە تىرشىلىك توقتاپ قالعانداي. ..

2 كۇن بۇرىن 186 0

كوروناۆيرۋس «تامىر جايعان» الەم مەن قازاقستانداعى احۋال

قازاقستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ناۋرىزدىڭ 28-ءى 78, كەشە 55 ناۋقاس انىقتالعانىن حابارلادى. تۇركىستان جانە قوستاناي وبلىستارىنان باسقا بارلىق..

3 كۇن بۇرىن 188 0

كحدر كەزەكتى مارتە زىمىران ۇشىردى

كحدر جاپون تەڭىزىنە قاراي ۇزاقتىعى 230 شاقىرىم بولاتىن ەكى قىسقا قاشىقتىققا باعىتتالعان بالليستيكالىق زىمىرانداردى ۇشىردى. بۇل تۋرالى Yonhap اگەنتتىگى..

3 كۇن بۇرىن 32 0