ساياسات

الماتى وبل پركۋراتۋراسى. بەلسەندىلەر: «جالعان جالامەن قاماۋداعى ايگەرىم مەن دۋمانعا بوستاندىق!»

19 ساۋىردە ءبىر توپ بەلسەندى ءوزىن ەمدەۋ ورىننا اپارماي جاتقانى ءۇشىن جاۋعاشتىداعى ايەلدەر تۇرمەسىندە ون كۇننەن بەرى اشتىقتا جاتقان تاۋەلسىز جۋرناليست..

1 كۇن بۇرىن 0

جاۋاعاشتى تۇرمەسى ايگەرىمدى تاعايىندالعان ەمگە جىبەرمەي جاتىر

2022 جىلدىڭ 5 قاڭتارىندا المتى اۋەجايىن باسىپ الدى دەپ سوت ۇكىمىنەن بۇرىن باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ ايىپتاعان ايگەرىم تىلەۋجاندى دەن ساۋلىعىنا بايلاين..

3 اپتا بۇرىن 0

Oyan, Qazaqstan قوزعالىسىنىڭ تاعى ءبىر بەلسەندىسىن پوليتسيا بولىمىنە شاقىردى

Oyan, Qazaqstan قوزعالىسىنىڭ تاعى ءبىر مۇشەسى – سۋرەتشى ءارى بەلسەندى جانەل شاحاندى پوليتسيا بولىمىنە شاقىردى. بۇل تۋرالى ازاتتىق راديوسى جازدى.  جانە..

3 اي بۇرىن 0

ورتالىق ازيا: تاريحي، ساياسي جانە ەكونوميكالىق مۇددەلەر اياسىندا

 ادامزاتتىڭ دامۋ تاريحىنداعى VII-X عاسىر جىبەك جولىنىڭ داۋرەندەگەن كەزەڭى ءوزىنىڭ ماڭىزدىلىعىمەن تاريحتا قالدى. مىنە وسى كەزەڭدە  ورتالىق ازيا گەوگراف..

4 اي بۇرىن 0

ازاتتىق راديوسى سىنعا قالعان باپ بويىنشا سوتقا تارتىلىپ جاتى

12 قازاندا الماتى اكىمشىلىك سوتى اكىمشىلىك كودەكستىڭ 456-2 بابىنىڭ 1-تارماعى ("جالعان اقپارات ورنالاستىرۋ، تاراتۋ") بويىنشا ازات ەۋروپا/ازاتتىق راديوس..

6 اي بۇرىن 0