ساياسات

اقش تاياۋ شىعىسقا قوسىمشا اسكەر اتتاندىردى

اقش تاياۋ شىعىسقا قوسىمشا اسكەر اتتاندىردى. ماۋسىم ايىنىڭ 18-ءى كۇنى پەنتاگون باسشىسىنىڭ قىزمەتىن اتقارۋشى پاتريك شاناحان تاياۋ شىعىسقا قوسىمشا 1 مىڭ..

51 مينۋت بۇرىن 20 0

مىسىردىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى مۋرسي سوت زالىندا قازا تاپتى

مىسىردىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى مۇحاممەد مۋرسي سوت زالىندا كوز جۇمدى. ول مىسىر تاريحىندا العاش رەت دەموكراتيالىق سايلاۋمەن بيلىككە شىققان پرەزيدەنت رەتىند..

2 ساعات بۇرىن 22 0

گونكونگتە ميلليونداعان ادامنىڭ قاتىسۋىمەن نارازىلىق جالعاسۋدا

گونكونگتە 2 ميلليونعا جۋىق ادام نارازىلىق شەرۋىنە شىقتى. بۇل گونكونگ تاريحىندا بولماعان ماسسالىق نارازىلىق اكتسياسى. جەكسەنبى كۇنى بيلىك تارابى ارنايى..

3 ساعات بۇرىن 28 0

ءىىم: قازاقستاندا ميتينگ كەزىندە 4 مىڭ ادام ۇستالدى

قازاقستاندا ميتينگ كەزىندە 4 مىڭ ادام ۇستالعان. بۇل جونىندە ىشكى ىستەر ءمينيسترى ەرلان تۇرعىنباەۆ مالىمدەدى. «ماۋسىم ايىنىڭ 9,10, 11 جانە 12-ءى كۇندە..

3 ساعات بۇرىن 42 0

يران ۋران بايىتۋدا ماگاتە بەكىتكەن مەجەدەن اسىپ كەتتى

تاياۋ 10 كۇندە يراننىڭ ۋران زاپاسى وسىعان دەيىنگى ماگاتە-مەن كەلىسىلگەن دەڭگەيدەن اسادى. بۇل تۋرالى اتوم ەنەرگياسى بويىنشا اگەنتتىك باسشىسى بەحرۋز كام..

4 ساعات بۇرىن 19 0