ساياسات

«ەشكىمگە سەنبە!»: قازاقستاندىق وليگارحتار دا Pegasus اڭدۋىندا بولعان

ءيزرايلدىڭ NSO Group كومپانياسى ازىرلەگەن Pegasus تىڭشىلىق رەسۋرسىنىڭ اڭدۋىنا تۇسكەندەردىڭ اراسىندا بەلگىلى شەنەۋنىكتەر مەن اسقان داۋلەتتىلەر بارى حاب..

1 كۇن بۇرىن 0

اقش پەن قىتايدىڭ كەرى اسەرى: ازيا ەلدەرى قاۋىپتى قارۋ-جاراق جارىسىنا تۇسۋدە

ازياداعى، اسىرەسە ازيا-تىنىق مۇحيت ايماعىنداعى قاتىناستارعا اقش پەن قىتايدىڭ وڭىردەگى باسەكەلەستىككە قۇرىلعان قارىم-قاتىناسى ايرىقشا اسەر ەتۋدە. شەتەل..

1 كۇن بۇرىن 0

رەسەي تاجىكستانعا اسكەري تەحنيكا جەتكىزدى

رەسەي تاجىكستانداعى اۋعانستان شەكاراسىنا جاقىن ماڭداعى اسكەري بازاسىنا بىرنەشە اسكەري تەحنيكاسىن جەتكىزدى.  Reuters اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، مۇندا ا..

1 كۇن بۇرىن 0

كيبەر-قاۋىپسىزدىك: قىتايدىڭ حاكەرلىك شابۋىلدارى ءجيى ايىپتالۋدا

سوڭعى كەزدەرى قىتاي ۇكىمەتى قولداعان حاكەرلىك توپتاردىڭ كيبەر-شابۋىلدارى ءجيى ايىپتالىپ جاتىر. اقش باستاعان بىرقاتار باتىس ەلدەرى قىتايدى كوپتەگەن ەلد..

2 كۇن بۇرىن 0

اباەۆ Pegasus جايلى زەرتتەۋدى «دالەلسىز» دەپ ەسەپتەيدى

قازاقستان پرەزيدەنتى اكىمشىلىگى جەتەكشىسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى داۋرەن اباەۆ "قازاقستان ۇكىمەتى Pegasus باعدارلاماسى ارقىلى 2 مىڭداي تەلەفوندى اڭدىعا..

2 كۇن بۇرىن 0