گەرمانيا اقش-تى قولدامادى.

گەرمانيا اقش-تىڭ يراندى قىسپاققا الۋ ماقساتىندا پارسى شىعاناعىندا كۇش بىرىكتىرۋ ميسسياسىن قولدامادى. شىلدە ايىنىڭ 30-ى كۇنى بۋنداستاگ مۇشەلەرى ۋاشينگتون ۇسىنىسىنا جاۋاپ بەردى.

«قازىر اقش-پەن كۇش بىرىكتىرۋ ميسسياسىن جۇزەگە اسىرۋ مۇمكىن ەمەس. سەبەبى ەۋروپالىقتار يرانعا قاتىستى مۇلدە باسقا ساياسات ۇستانۋدا» - دەپ مالىمدەدى بۋندەستاگتىڭ سىرتقى ساياسات كوميتەتىنىڭ توراعاسى نوربەت رەتتگەن.

كەشە اقش-تىڭ گەرمانيادان پارسى شىعاناعىنداعى كەمەلەردى بىرلەسىپ قورعاۋعا بايلانىستى كومەك سۇراعانى بەلگىلى بولدى. بۇعان دەيىن ۇلىبريتانيا مەن فرانتسيا اتالمىش ميسسياعا قاتىساتىندىعىن مالىمدەگەن.

شىلدە ايىنىڭ 19-ى كۇنى يران يسلام رەۆوليۋتسياسىن قورعاۋ كوپۋسى پارسى شىعاناعىندا ۇلىبريتانيانىڭ «Stena Impero» مۇناي تانكەرىن ۇستاعان. وسىدان كەيىن رەسمي لوندون ەۋروپا ەلدەرىنىڭ كوش باسشىلىعىمەن سۋدا كەمەلەرىن قورعاۋعا ارنالعان اسكەري تەڭىز ميسسياسىن قۇرۋدى ۇسىنعان.

"The Qazaq Times"