كيiز ءۇي وسىدان ەكi جارىم مىڭ جىل بۇرىن پايدا بولعان نارسە بولسا، سودان بەرگi ەكi جارىم مىڭ جىلدا قازاق ءوزiنiڭ تۇرمىس-تiرشiلiگiن، سالت-ساناسىن وسى ۇيمەن بايلانىستىرىپ كەلە جاتىر. كيiز ءۇي – قازاق ءۇشiن باسپانا عانا ەمەس، ۇلكەن فيلوسوفيالىق نىسان. تەرەڭ دۇنيەتانىمدىق كورسەتكiش. ونىڭ iشكi قۇرىلىسى، سىرتقى كورiنiسi, پروپورتسياسى، ونى كەڭiستiككە ورنالاستىرۋ ءادiسi... – ءبارi دە، راسىندا، تەرەڭ فيلوسوفيانىڭ جەمiسi. بۇل تۇرعىسىندا كيiز ءۇي – شىن مانiندە ءالi دە زەرتتەلمەي كەلە جاتقان تاقىرىپ. مىسالى، ونىڭ كەيبiر ولشەمدەرi جۇلدىزنامالارعا سايكەستەندiرiپ جاسالعان دەگەن ماعلۇمات بار. تiپتi ءۇيدiڭ ورنالاستىرىلۋى كۇننiڭ شىعىسى مەن باتىسىن ايقىنداپ، كiسiگە باعىت كورسەتەتiندەي تارتiپپەن جاسالادى. دەمەك، كيiز ءۇي – راسىندا دا، انشەيiن باسپانا ەمەس، بۇكiل قازاق حالقىنىڭ بولمىس-بiتiمiن، سالت-ساناسىن كورسەتەتiن فاكتور. قازاقتىڭ «شاڭىراعىڭ بيiك بولسىن، كەرەگەڭ كەڭ بولسىن، بوساعاڭ بەرiك بولسىن» دەپ تiلەك ايتاتىنى – سونىڭ بەلگiسi.

“The Qazaq Times”