27 قاراشا كۇنى الماتىدا ءۇشىنشى كەزەكتى «حالىق قۇرىلتايى» ءوتتى. وعان بىرقاتار قوعام قايراتكەرلەرى مەن ازاماتتىق بەلسەندىلەر قاتىستى. قۇرىلتاي كۇن تارتىبىندە بىرقاتار تاقىرىپتاردى تالقىلاپ سوڭىندا مىناداي قارار قابىلدادى:

  1. قر پرەزيدەنتى ق.توقاەۆقا قازاق ەلى تۇرعىندارى اتىنان قويىلعان «تاۋەلسىزدىككە جانە مەملەكەتتىلىككە تونگەن قاۋىپ تۋرالى» تالاپ قۋاتتالسىن.

2.قر پرەزيدەنتى ق. توقاەۆقا، سەنات جانە ءماجىلىس توراعالارى م.اشىمباەۆ پەن ن.نىعماتۋللينگە قازاق ەلى تۇرعىندارى اتىنان قويىلعان «ساياسي رەفورما تۋرالى» تالاپ قۋاتتالسىن.

  1. قر جوعارعى سوتىنىڭ توراعاسى ج.اسانوۆقا، باس پروكۋرورى گ.نۇرداۋلەتوۆكە، ىشكى ىستەر ءمينيسترى ە.تۇرعىمباەۆقا، ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ توراعاسى ك.ماسىموۆكە قازاق ەلى تۇرعىندارى اتىنان قويىلعان « ساياسي تاپسىرىسپەن جاسالاتىن «قىلمىستىق ىستەردى»، قۋدالاۋ-قۋعىنداۋدى توقتاتۋ تۋرالى» تالاپ قۋاتتالسىن.
  2. قىتاي زاۋىتتارىن قازاقستاندا ورنالاستىرۋعا جول بەرمەۋ ءۇشىن بۇكىلحالىقتىق قارسىلىق شارالارى ۇيىمداستىرىلسىن. رەسپۋبليكالىق كوميسسيا قۇرىلسىن. ونىڭ قۇرامىنا مىنالار كىرسىن: ەرمۇرات باپي، رىسبەك سارسەنباي، نۇرتازا قادىرنيازوۆ، ميربولات مىرزاتايۇلى، ەرقانات تۇرسىنجانۇلى، ەسەنعازى قۋاندىق، شىنقۋات بايجانوۆ، اراي نازار، دۋمان مۇحامەدكارىم، ىسقاق اسانعازى، اسىلبەك قاراەۆ، قۋانىش باكيرلانوۆ، كەنجەبەك سۇلتانبەكوۆ. اقىلداستار القاسى ۇسىناتىن وزگە دە پاتريوت ازاماتتار كوميسسيا قۇرامىنا ەنگىزىلسىن.

«حالىق قۇرىلتايىندا» بىرقاتار قوعام قايتاركەرلەرى بايانداما جاسادى. QT پورتالىنىڭ YouTube كانالىنىڭ كورەرمەندەرىنە سول باياندامالاردى كەزەگىمەن ۇسىناتىن بولامىز.

The Qazaq Times