تاياۋ شىعىستاعى جاعداي كۇننەن كۇنگە ۋشىعىپ بارادى. بۇگىن يزرايل اسكەرى گازا سەكتورىن زىمىرانمەن اتقىلادى. ال پالەستيندىكتەر يزرايلگە قاراي 130-دان استام زىمىران جىبەرگەن.

پالەستينا دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، شابۋىل سالدارىنان 21 ادام قازا تاپقان. اراسىندا بالالار بار. بۇدان كەيىن گازا سەكتورىنا باقىلاۋ جاسايتىن «حاماس» ۇيىمى قارىمتا شابۋىل جاساعان. تەل-اۆيۆ جاققا 200-گە جۋىق سنارياد اتقىلانعان. ەۆرەي استاناسىندا اۋە دابىلى قوسىلىپ، ادامدار جەرتولەگە تىعىلدى.

زىمىرانداردىڭ ءبىرى تەل-اۆيۆتەن ماڭىنداعى ەلدى مەكەندەرگە قاتىنايتىن جولاۋشىلار اۆتوبۋسىنا تۇسكەن. شابۋىلعا بايلانىستى بەن گۋريون اتىنداعى اۋەجاي جۇمىسى توقتاعان. عيماراتتان ادامداردى ەۆاكۋاتسيالاعان. ال تەل-اۆيۆكە بارۋى ءتيىس رەيستەردى كيپرگە جىبەرىپ جاتىر.

ءيزرايلدىڭ قورعانىس ارمياسى پالەستينانىڭ ءجۇز شاقتى اسكەري نىسانىن اتقىلادى. ولاردىڭ ءبىر بولىگى تۇرعىن ۇيلەرمەن قاتار ورنالاسقان. كەشە كەشكە پالەستينالىق باق بىرنەشە تۇرعىن ءۇيدىڭ قيراعانىن، ونداعان ادامنىڭ زارداپ شەككەنىن حابارلادى. يزرايل تارابى تەك راديكالدى توپتار شوعىرلانعان نىسانداردى اتقىلاعانىن مالىمدەدى.

حالىقارالىق قاۋىمداستىقتار يزرايل اسكەرىنەن گازا مەن قۇدىستاعى بەيبىت تۇرعىندارعا شابۋىل جاساۋدى تەز ارادا توقتاتۋدى تالاپ ەتتى. جاعدايدى ءجىتى باقىلاپ وتىرعان ەۋرووداق پەن اقش تاراپتاردى سابىرعا شاقىردى. بۇۇ-نىڭ تاياۋ شىعىستاعى ەلشىسى تور ۆەننەسلاند يزرايل مەن گازاداعى پالەستينا توپتارى اراسىنداعى قاقتىعىس سوعىسقا ۇلاسۋى مۇمكىن دەيدى.

"The Qazaq Times"