ءيزرايلدىڭ گازا سەكتورىنا باعىتتاعان شابۋىلدارى ءالى دە تولاس تاپقان جوق. 2 ميلليوننان استام حالىق تۇراتىن گازادا ءولىم-ءجىتىم كۇن سايىن كوبەيۋدە.

قازىرگە دەيىن ءيزرايلدىڭ اۋە جانە قۇرلىق ارقىلى جاساعان سوققىلارىنان جيىنى 220 ادام كوز جۇمدى. قاتارىندا 36 ايەل مەن 63 بالا قازا تاپتى.

ەكىنشى اپتا جالعاسىپ جاتقان شابۋىلداردان جالپى سانى 1500-دەن استام ادام جاراقات الىپ، 52 مىڭ پالەستينالىق باسپاناسىن تاستاپ كەتۋگە ءماجبۇر بولدى.

گازانى باقىلاۋىنا ۇستاپ تۇرعان «حاماس» ۇيىمى دا جاۋاپ سوققىلارىن توقتاتپاعان. يزرايلگە باعىتتاپ زىمىراندارىن لاقتىرۋدى ءالى دە جالعاستىرىپ جاتىر. يزرايل تاراپتان 12 ادامنىڭ قازا تاپقانى ءمالىم بولدى.

پالەستينا ءسىم جەتەكشىسى بۇۇ-دان يزرايل شابۋىلىنا تاپ بولعان پالەستينالىق بالالاردى قورعاۋعا شاقىردى. ونىڭ ايتۋىنشا ەلدە بەيبىت تۇرعىندار مەن بالالار كوبىرەك زارداپ شەگىپ جاتىر.

“The Qazaq Times”