"قىرعىزستان تاجىكستانعا ۆورۋح انكلاۆىنا ءدالىز ۇسىنبايدى",- دەپ مالىمدەدى قىرعىز ۇكىمەت باسشىسىنىڭ قاۋىپسىزدىك جونىندەگى ورىنباسارى جەڭيش رازاكوۆ.

ونىڭ سوزىنشە، تاجىكستان ۆورۋح انكلاۆىنا ءدالىز الۋعا تىرىسىپ جاتىر. "بىراق ءبىز ۇسىنا المايمىز، سەبەبى وندا اقساي قىرعىز اۋىلى بار", - دەدى رازاكوۆ. ول ەگەر ۆورۋحقا ءدالىز اشاتىن بولساق، وندا قىرعىزستان ءۇشىن جاڭا ەكسكلاۆ اشۋىنا تۋرا كەلەدى دەيدى.

ۆيتسە-پرەمەر-مينيستر شەكارادا وسى ماسەلەلەرگە بايلانىستى جانجال ءجيى تۋىندايتىنىن مويىندادى.

ۆورۋح - قىرعىزستاننىڭ باتكەن وبلىسىنداعى انكلاۆپەن جالعاساتىن تاجىكستاننىڭ يسفار اۋدانىنداعى 40 مىڭ تۇرعىنى بار اۋىل. ۆورۋح مارتەبەسى تۋرالى شەشىم سوۆەت كەزىندە قابىلدانعان. وندا ءبارى سسسر اۋماعىنا جاتادى دەلىنگەن.

قىرعىزستان مەن تاجىكستان اراسىنداعى شەكارا قاشىقتىعى 976 شاقىرىم. ونىڭ 500-ءى ءوزارا كەلىسىلگەن. 400 شاقىرىم جەردى قۇرايتىن ۆورۋحتاعى اقساي ۋچاسكەسى ءالى داۋ تۋعىزىپ كەلەدى.

"The Qazaq Times"