قىرعىزستاننىڭ بۇرىنعى باس پروكۋرورى ايدا ساليانوۆا 48 ساعات تەرگەۋگە الىنعاننان كەيىن ۇستالدى. ساليانوۆا قىلمىس الەمىنىڭ بەدەلدىسى ازيز باتۋكاەۆتىڭ زاڭسىز تۇرمەدەن بوساتىلۋىنا بايلانىستى سۇراۋعا شاقىرىلعان.

تەرگەۋ كەزىندە بۇرىنعى اسكەري پروكۋرور مايرامبەك اكماتاليەۆ پەن باس پروكۋروردىڭ بۇرىنعى ورىنباسارى ليۋدميلا ۋسمانوۆامەن جۇزبە-ءجۇز كەزدەستىرىلگەن. وسىدان كەيىن ايدا ساليانوۆانى قاماۋعا الۋ تۋرالى شەشىم قابىلدانعان.

ازيز باتۋكاەۆتى تۇرمەدەن زاڭسىز بوساتۋ تۋرالى دەپۋتاتتاردان قۇرالعان كوميسسيا بۇل ىسكە تىكەلەي قاتىسى بار 28 شەنەۋنىكتى انىقتاعان.

2013 جىلدىڭ ءساۋىر ايىندا نارىن قالالىق سوتى دارىگەرلەردىڭ ازيز باتۋكاەۆ «ايىقپاس دەرتپەن اۋىرادى» دەگەن انىقتاماسىنا سايكەس، قىلمىس الەمىنىڭ بەلسەندىسىن مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.

وسىعان دەيىن ساليانوۆا سۇقباتىندا باتۋكاەۆتىڭ بوساتىلعانىن ول ەلدەن كەتكەننەن كەيىن بىلگەنىن ايتقان.

"The Qazaq Times"