اۋعانستاندا جىل باسىنان بەرى قارۋلى شابۋىلدار مەن قاقتىعىستاردان 1192 ادام قازا تاپقان. قازا تاپقانداردىڭ جارتىسىنا جۋىعى بەيبىت تۇرعىندار بولعان. بۇل تۋرالى بۇۇ-نىڭ اۋعانستانعا كومەك بەرۋ ۇيىمىنىڭ وكىلدەرى مالىمدەگەن.

اتالعان ۇيىمنىڭ مالىمدەمەسىندە، 2019 جىلدىڭ العاشقى 3 ايىندا ءتۇرلى قاقتىعىستاردان 1192 ادام قازا تاپقان، ولاردىڭ اراسىندا 150 بالانى قامتىعان 581 بەيبىت تۇرعىن دا بار.

سونداي-اق، مالىمدەمەدە مىڭنان استام ادامنىڭ ولىمىنە سەبەپ بولعان وسى قاقتىعىستاردىڭ 39 پايىزى تاليبان تارابىنان، 12 پايىزى دايش تارابىنان،  17 پايىزى ۇكىمەتتىك كۇشتەردەن، 13 پايىزى ەلدەگى شەتەلدىك كۇشتەردىڭ، 19 پايىزىنا ەلدەگى وزگە وپپوزيتسيالىق كۇشتەر تارابىنان جاسالعان.

ازاماتتىق شىعىنداردىڭ باسىم كوبى قارۋلى قاقتىعىستاردان بولعان، بۇدان تىس جانكەشتى شابۋىلدار  مەن جارىلىستاردان دا كوپتەگەن ادام قازا تاپقان. بۇل كورسەتكىش قاقتىعىستار مەن شابۋىلداردىڭ بىلتىرعىدان كوپ بولعانىن كورسەتەدى. قازا بولعاندار سانى دا بىلتىرعى ۇقساس مەزگىلدەن 391 ادامعا كوپ.

“The Qazaq Times”