اق ءۇي باسشىسى دونالد ترامپ رەسەي پرەزيدەنتى ۆلاديمير پۋتينمەن كەزدەسەدى. بۇل تۋرالى اقش پرەزيدەنتىنىڭ ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك بويىنشا كەڭەسشىسى دجون بولتون «ينتەرفاكس» اگەنتتىگىنە حابارلادى.

23 قازاندا امەريكالىق ساياساتكەر دجون بولتون مەن پۋتين ماسكەۋدە كەزدەسۋ وتكىزگەن بولاتىن. كەزدەسۋ بارىسىندا قوس تاراپ اقش-تىڭ ورتا جانە قىسقا قاشىقتىققا ۇشاتىن زىمىرانداردى جويۋ تۋرالى كەلىسىمنەن شىعۋىن تالقىلادى. وسىعان دەيىن ماسكەۋ «امەريكا اتالعان كەلىسىمنەن شىعاتىن بولسا، الەمگە ۇلكەن قاۋىپ تونەدى» – دەگەن. دجون بولتون بۇل پىكىرمەن كەلىسپەيتىنىن ءبىلدىرىپ، «كەرىسىنشە، رەسەي زىمىراندارىنىڭ ەۋروپا اۋماعىندا ورنالاسۋى وتە قاۋىپتى. ۋاشينگتون رەسەي تاراپى وسى كەلىسىمدى بۇزىپ وتىر دەپ ەسەپتەيدى، سول ءۇشىن ودان شىعۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى» – دەدى. جوسپار بويىنشا ەكى ەل باسشىسىنىڭ كەزدەسۋى پاريجدە 11 قاراشا كۇنى وتەدى. ءبىرىنشى دۇنيەجۇزىلىك سوعىستىڭ اياقتالعانىنا 100 جىل تولۋىنا وراي وسى داتا تاڭدالعان.

Reuters اگەنتتىگىنىڭ مالىمەتىنشە، اقش پرەزيدەنتىنىڭ كەڭەسشىسى ماسكەۋدىڭ 2016 جىلعى پرەزيدەنت سايلاۋىنا كيلىگۋى رەسەيدىڭ وزىنە بۋمەرانگ بوپ ۇشقانىن باسا ايتقان. ونىڭ ويىنشا، وسى جاعدايدان كەيىن استىرتىن قىلىقتارى اشكەرە بولعان رەسەي ساياسي قىسىمعا ۇشىراپ، ەندىگارى امەريكاداعى سايلاۋعا مۇلدە ارالاسۋعا بولمايتىنىن تۇسىنگەن.

"The Qazaq Times"