جاپونيا پرەمەر-ءمينيسترى شيندزو ابە بۇگىن (9 اقپان) اقش ساپارىنا اتتاندى. بىرەر كۇن بۇرىنعى حابارلانعانىمىزداي، ابە اقش پرەزيدەنتى دونالد ترامپپەن باياندى كەلىسسوز جاساۋعا ۇمىتكەر. اقۇيدىڭ وعان قانداي قوناقجايلىق كورسەتەرى بەلگىسىز. دەسە دە، ساراپشىلاردىڭ كوبى اقش-جاپونيا قارىم-قاتىناسى تىڭ دەڭگەيگە كوتەرىلەدى دەپ وتىر.

جاپون ۇكىمەتى مەن جەرگىلىكتى باق ءوز باسشىلارىنىڭ بۇل ساپارىن بارىنشا دابىرا ەتۋدە. شيندزو ابەنىڭ باسقان-تۇرعانىن قالت جىبەرمەي اڭدىپ وتىراتىن قىتايلىق باق-تىڭ قىزعىندى تاقىرىبى دا وسى ساپار. اقش-تىڭ قىتايعا قاراتقان قاباعى سالقىن تارتقاننان بەرى، جاپونيامەن قارىم-قاتىناسى قويۋلاي ءتۇستى. سوعان بايلانىستى، قىتاي اقپارات قۇرالدارىندا جاپونيا مەن اقش-تى سىناپ-مىنەۋى داعدىعا اينالدى.

جاپون باس ءۋازىرى (پرەمەر-ءمينيسترى) شيندزو ابە بۇل كەزدەسۋدە ترامپ ۇكىمەتىن وزىنە تارتۋ ءۇشىن، جاپوندىق كومپانيالاردى اقش-قا ينۆەستيتسيا سالۋعا شاقىرىپ قويدى. الايدا قىتاي ساراپشىلارى ترامپ جاپونيانىڭ ساۋدا جۇيەسى، اقشا جانە قاۋىپسىزدىك شىعىندارىن سىنعا الادى دەپ وتىر. ولاردىڭ ويىنشا بۇل تۇرعىدا جاپونيانىڭ  ترامپقا ۇنامايتىن ۇستانىمدارى كوپ ەكەن.

ال گەرمانيا باق-ى شيندزو ابەمەن جاساپ جاتقان ساۋدا-ارىپتەستىك قادامدارىن ترامپتىڭ قۇرعان تۇزاعى دەپ وتىر. سەبەبى، اقش-تىڭ 8 اقپانعا دەيىن بولگەن سىرتقى ساۋدا بالانسىندا جاپونيا سالماعى گەرمانيانى باسىپ وزدى. الايدا، بۇل ءۇش جىلدان كەيىن نەمەسە ودان بۇرىن ەكىنشى رەتكى ساۋدا-تاپشىلىعىن تۋدىرۋى بەك مۇمكىن. جاپونيا ساۋدا تاراۋلارىن الاڭداتاتىنى دا وسى ماسەلە. "جاپوننىڭ ات-اتاقسىز كاسىپ وتىندارىنىڭ ءبارى تارمپ سىندى ارىستاننىڭ ازۋىنا ءتۇسىپ كەتپەك" دەيدى گەرمان اقپارات قۇرالدارى.

“The Qazaq Times”