سوت سايات ىبىرايدى مەرزىمىنەن بۇرىن بوساتتى.

ءساۋىر ايىنىڭ 11-ءى كۇنى وسكەمەن قالاسىندا ورنالاسقان شىعىس قازاقستان وبلىستىق سوتى سەمەي قالالىق سوتىنىڭ شەشىمىن بۇلىپ، 12 جىلعا سوتتالعان عالىم سايات ىبىرايدىڭ مەرزىمىنەن بۇرىن شارتتى تۇردە بوساتۋ تۋرالى ءوتىنىشىن قاناعاتتاندىرعان. سوت شەشىمى جاريالانعان كۇنەن باستاپ كۇشىنە ەنگەن. سايات ىبىرايدىڭ ادۆوكاتى ابزال قۇسپاننىڭ سوزىنشە، ونى تۇرمەدەن بۇگىن شىعارىپ ۇلگەرمەيدى. سول سەبەپتى سايات ىبىراي بوستاندىققا ەرتەڭ شىعارىلماق.

سايات ىباراي 2010 جىلى  قاماۋعا الىنىپ، 2011 جىلى «سوپىلار ءىسى» بويىنشا «قىلمىستىق توپ قۇردى» دەگەن ايىپپەن 12 جىلعا سوتتالعان. بۇعان دەيىن بىرنەشە رەت قازاقستاندىق عالىمدار مەن قوعام قايراتكەرلەرى پرەزيدەنتتىڭ اتىنا سايات ىبىرايدى بوساتۋدى سۇراپ حات جازعان.

“The Qazaq Times”