قازاقستان اۋماعىندا ۇستالعان قىرعىزستان دەپۋتاتى دامىربەك اسىلبەكۇلى قورداي اۋدانىنىڭ تۋماسى، ۇلتى قازاق – دەپ حابارلايدى قر ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى.

ىشكى ىستەر مينيسترلىگى تاراتقان مالىمدەمەدە: «كامەلەتتىك جاسقا جەتكەننەن كەيىن وعان تۋ تۋرالى كۋالىگى نەگىزىندە  قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تولقۇجاتى مەن جەكە كۋالىگى تابىستالعان. 2010 جىلى جەكە كۋالىگىنىڭ مەرزىمىنىڭ اياقتالۋىنا بايلانىستى قايتا قۇجاتتالعان. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىنان شىعۋعا بايلانىستى وكىلەتتى ورگاندارعا ءوتىنىش بەرمەگەن. قازىرگى تاڭدا اتالمىش ىسكە بايلانىستى تەكسەرۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلۋدە» - دەلىنگەن.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، اقپان ايىنىڭ 15-ءى كۇنى الماتى قالاسىندا قىرعىزستان جوعارى كەڭەسىنىڭ دەپۋتاتى دامىربەك اسىلبەكۇلى ۇستالعان بولاتىن. ونىڭ ۇستىنەن قر قىلمىستىق كودەكسىنىڭ 234 بابىنىڭ 3 تارماعى جانە 264 بابىنىڭ 2 تارماعى بويىنشا قىلمىستىق ءىس قوزعالىپ، ەكى ايعا قاماۋعا الىندى.

“The Qazaq Times”