قازاقستاننىڭ جۇمىسپەن قامتۋ ورىندارىندا تىركەلگەن جۇمىسسىزداردىڭ سانى ەكى ەسە وسكەن.

ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق كوميسسيا ۇسىنعان ستاتيستيكاعا سەنسەك، 2017 جىلدىڭ قاراشا ايىندا رەسمي جۇمىسسىزدار سانى 125,9 مىڭ ادامدى قۇراعان جانە بۇل ەكونوميكالىق بەلسەندى حالىقتىڭ 1,4%-ىن قۇرايدى. ال بۇدان بۇرىن بۇل كورسەتكىش 64,6 مىڭ ادام بولعان (0,7%).

ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتاعى جالپى جۇمىسسىزدار سانى  6,5%-عا ازايىپ، 1 ملن ادام بولعان نەمەسە ەكونوميكالىق بەلسەندى حالىقتىڭ 1,1%-ىن قۇرايدى.

الايدا حالىقارالىق ەڭبەك ۇيىمىنىڭ اقپاراتىنا قاراعاندا جۇمىسسىزدار سانى 2017 جىلدىڭ 2 توقسانىندا ەكونوميكالىق بەلسەندى حالىقتىڭ 5,4%-ىن قۇراعان. ونىڭ ىشىندە ارمەنيادا جۇمىسسىزدىق دەڭگەيى  17,8% (2017 جىلدىڭ 2 توقسانى), بەلارۋستا – 5,8% (2016 جىل), قازاقستاندا – 4,9% (2017 جىلدىڭ توقسانى), قىرعىزستاندا – 7,2% (2016 جىل), رەسەيدە – 5,0% (2017 جىلدىڭ 3 توقسانى).

جالپى قازاقستاندا ارزانقول جۇمىسشىلاردىڭ كەلۋى قازاقستاندىق جۇمىسسىزداردىڭ سانىن كوبەيتپەسە ازايتىپ وتىرعان جوق. بۇدان بولەك داعدارىس سالدارىنان كومپانيا نەمەسە كاسىپورىندار شتاتتارىن قىسقارتۋعا ءماجبۇر.

“The Qazaq Times”