قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ەڭبەك كودەكسى 85-بابىنىڭ 3-تارماعىنا سايكەس جانە جۇمىس ۋاقىتىن ۇتىمدى پايدالانۋ ماقساتىندا قر پرەمەر-ءمينيسترى باقىتجان ساعىنتاەۆ 2017 جىلى دەمالىس كۇندەرىن اۋىستىرۋ تۋرالى قر ۇكىمەتىنىڭ قاۋلىسىنا قول قويدى.  دەپ حابارلايدى primeminister.kz

قاۋلىعا سايكەس، دەمالىس كۇندەرى 2017 جىلعى 18 ناۋرىز سەنبىدەن – 2017 جىلعى 20 ناۋرىز دۇيسەنبىگە جانە 2017 جىلعى 1 شىلدە سەنبىدەن – 2017 جىلعى 7 شىلدە جۇماعا اۋىستىرىلدى.

"The Qazaq Times"