بۇگىن، 28 قىركۇيەك، قازاق ادەبيەتىنىڭ عانا ەمەس، تۇتاس رۋحاني ءومىرىنىڭ ۇلاعاتتى ەسىمدەرى مۇحتار اۋەزوۆ، شەرحان مۇرتازا، ورالحان بوكەي سىندى تۇلعالارىنىڭ تۋعان كۇنى. اباي باستاعان ۇلى كوشتىڭ نار جولىندا وشپەس ىزدەرىن قالدىرعان ۇلتىنىڭ ۇلى پەرزەنتتەرى وسى كۇنى ءومىر ەسىگىن اشقان. سوندىقتاندا 28 قىركۇيەك قازاق رۋحانياتىنىڭ ەلەۋلى كۇنى بولۋعا تاتيدى.

وسىدان تۋرا 120 جىل بۇرىن ابايدى تۋعان مەكەندە ءومىر ەسىگىن اشقان ۇلى قالامگەر مۇحتار اۋەزوۆ، ۇلتىنىڭ ادەبيەتى مەن مادەنيەتىنە تەڭدەسسىز ۇلەس قوسىپ، ۇلت اعارتۋ جولىندا سۇبەلى ەڭبەگىمەن ۇلى شىڭ بولىپ قالدى. مۇحتار اۋەزوۆ تۋرالى، ونىڭ ەڭبەكتەرى مەن عۇمىرى تۋرالى قايتالاپ ايتىپ جاتپاستان، ءبىز، تاعى ءبىر تۋعان كۇن يەسى قالامگەر ورالحان بوكەيدىڭ اۋەزوۆ تۋرالى ايتقان مىنا ءبىر ءسوزىن بەرگەندى ءجون كورىپ وتىرمىز: «حح عاسىرداعى قازاق ادەبيەتىندە ءبىر-اق الىپ سۋرەتكەر بار. ول – اۋەزوۆ. ول – تەڭىز بولسا، ءبىز – كولشىك. ول – بايتەرەك بولسا، ءبىز – ماڭايىنداعى بالاپان. اسىلىندا، جالعىز اششى شىندىقتى مويىنداعانىمىز ابزال. مۇقاڭ ءبىزسىز... ءبىر ءوزى بولسا دا جالعىزسىراماس ەدى»، – دەيدى و. بوكەي.

قازاق ادەبيەتىنىڭ ۇدىرە العا باسقان ءداۋىرىنىڭ وكىلدەرى شەرحان مۇرتازا مەن ورالحان بوكەي دە ادەبيەت تاريحىندا سۋرەتكەرلىكتەرىمەن، ءسوز زەرگەرلىگىنىڭ قايتالانباس قولتاڭباسىمەن ەرەكشەلەنەدى. ولاردىڭ قالامىنان تۋعان شىعارمالار كۇنى بۇگىنگە دەيىن، ءتىپتى ۇزاق بولاشاقتادا ۇلتىنىڭ ۇرپاقتارىنا جولداس بولاتىنى ايدان دا انىق.

ۇلت كوشىنە نار تۇلعالاردى تۋدىرعان 28 قىركۇيەك اتاۋلى كۇندەردىڭ بىرىنە اينالىپ، ەڭسەلى ەلدىڭ بۇگىنگى كۇنى ءۇشىن جەلدىڭ وتىندە، كۇننىڭ بەتىندە تۇرىپ، ۇمىتىلماس شىعارمالاردى قالدىرعان قالامگەرلەردى مەملەكەتتىك دەڭگەيدە ەسكە الىنىپ جاتسا قۇبا-قۇپ ەدى. بىراق بۇل كۇننىڭ ەسكەرۋسىز قالۋى قاي ءبىر جاندى دا قىنجىلتارى انىق. ءبىر عانا اۋەزوۆتىڭ ومىرگە كەلگەنىنە 120 جىل تولۋىنىڭ اتالماي كەتۋى، قازاق الدىنا دا، اباي مەن مۇحاڭ الدىندا دا بۇگىنگى ەلگە سىن بولماس پا!

“The Qazaq Times”