باعالى قاعازدارى قازاقستان قور بيرجاسىنىڭ (KASE) رەسمي
تىزىمىندە تۇرعان "Delta Bank" اق وڭىرلەردەگى فيليالداردىڭ جابىلعانىن حابارلادى. 

KASE-ءنىڭ رەسمي سايتىندا جازىلعانداي، اتالعان بانكتىڭ اتىراۋ، اقتوبە، ورال، قاراعاندى، تاراز، پاۆلودار جانە پەتروپاۆل قالالارىنداعى فيليالدارى ەسەپتىك تىركەۋدەن شىعارىلعان.

ايتا كەتەيىك، مامىر ايىندا ۇلتتىق بانك تاعى دا  «Delta Bank» اق-تىڭ جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ دەپوزيتتەرىن قابىلداۋعا، جەكە جانە زاڭدى تۇلعالاردىڭ بانك شوتتارىن اشۋعا ليتسەنزياسىن توقتاتا تۇرۋ تۋرالى شەشىم قابىلداعان.

سونداي-اق، 2017 جىلعى 1 ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا «Delta Bank» اق جەكە تۇلعالاردان قابىلدانعان دەپوزيتتەرىنىڭ كولەمى 0,3 ملرد تەڭگەنى، زاڭدى تۇلعالاردىڭ دەپوزيتتەرى 87,9 ملرد تەڭگەنى قۇرايتىنى تۋرالى ۇلتتىق بانك مالىمدەگەن ەدى. بانكتىڭ دەپوزيتتىك پورتفەلىنىڭ ۇلەسى بانك جۇيەسى دەپوزيتتەرىنىڭ جيىنتىق كولەمىنىڭ 0,5%-ىن قۇرايدى.

“The Qazaq Times”