ۇلت، قوعام ساياساتقا اسەر ەتۋشى كۇشكە اينالا الماي وتىر. قوعامدىق پىكىردىڭ ساياساتقا اسەرى جوق. ەگەر، ۇلتتىق مۇددەنىڭ نەدەن تۇراتىنى جايلى پىكىر الماسۋلار كوبەيسە جانە وسى باعىتتاعى بيلىكتىڭ قادامدارىنا سۇرانىس پايدا بولسا، بيلىك سوعان جاۋاپ رەتىندە كەيبىر قادامدارعا بارار ەدى.

ۇلتتىڭ ءوزى ۇلت بولىپ، مەملكەتتى ۇستاپ وتىرعان ۇلت رەتىندە قالىپتاسۋى ءۇشىن دە ازاماتتىڭ ءۇنى شىعىۋ كەرەك. مەملەكەتشىل ۇلت، ازاماتتىق ساياسي ماعىناداعى ۇلت بولۋى ءۇشىن ازامات قالىپتاسۋى كەرەك. ول ءۇشىن دەموكراتيالىق وزگەرىستەر قاجەت. ۇلت ازاماتتاردىڭ جيىنتىعىنان تۇرادى.

باسپاسوزگە بەرگەن سۇحباتىنان

"The Qazaq Times"