قازاقتى جامانداما، قازاق بالا،

حالىق قوي، قازاق دەگەن از-اق قانا.

ماڭگىلىك اي استىندا، جەر ۇستىندە،

قازاقتىڭ جاناشىرى – قازاق قانا...

"The Qazaq Times"