ءازىربايجان مەن ارمەنيا اراسىنداعى جانجال قايتا كۇشەيە باستادى. باكۋ ارميان كۇشتەرىنىڭ بەكىنىستەرگە شابۋىل جاساپ جاتقانىن مالىمدەۋدە.

ءازىربايجان قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ تاراتقان رەسمي مالىمەتىنە قاراعاندا، ارمەنيا كۇشتەرى ۆەدي پروۆينتسياسى مەن ناحچىۆان اۆتونومياسىنىڭ تەرريتوريالارىندا ءازىربايجان اسكەرلەرىنىڭ بەكىنىستەرىنە وق جاۋدىرعان.

باكۋدىڭ مالىمەتىنە ساي شابۋىلدان قازا تاپقاندار جوق. ءازىربايجان قورعانىس مينيسترلىگى ارميان كۇشتەرىنە پارمەندى جاۋاپ قايتارىلعانى ايتىلعان.

بۇدان بىرەر اپتا بۇرىن باكۋ تارابى ارمەنيا اسكەريلەرىنىڭ ماقساتتى ارانداتۋ ارەكەتتەرى تۋرالى مالىمەدەگەن بولاتىن. تاراپتار سوعىس توقتاتۋ كەلىسىمىنە كەلگەنىنە قاراماستان شەكارا ماڭىنداعى، تالاستى ايماقتارداعى اسكەري تىرەسۋى جالعاسىپ كەلەدى.

“The Qazaq Times”