بۇگىن The Qazaq Times-تىڭ "Talk-TOR"-ءىنىڭ كەزەكتى قوناعى مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرى، ساياساتكەر، "ەل مەن جەر" قوعامدىق قوزعالىسىنىڭ توراعاسى بالتاش تۇرسىمباەۆ. ساياساتكەر سۇحباتىندا ايلاعى كەلە جاتقان سايلاۋعا قاتىساتىن پارتيالار تۋرالى سونداي-اق جاڭادان قۇرىلىپ جاتقان قوعامدىق قوزاعالىستاردىڭ الداعى جۇمىسى، كورشى قىرعىز ەلىندەگى احۋال، قاراباق ماسەلەسى تۋرالى وي ءبولىستى.

"The Qazaq Times"