ەجەلگى مىسىر مينيسترلىگى جاساعان مالىمدەمەگە قاراعاندا ارحەولوگتار كايردىڭ 30 شاقىرىم وڭتۇستىگىندەگى داحشۋر نەكروپولىندە 13-ءشى پەرعاۋىن سنوفرۋ سالدىرعان «بۇرىشتىق پيراميدا» ماڭىندا قازىرگە دەيىن بەلگىسىز ءبىر پيراميدانىڭ قيراعان ورنىن تاپتى. بۇل تۋرالى "اناتولى" اگەنتتىگى حابارلادى.

پيراميدانىڭ تابىلعان بولىگى جاقسى ساقتالعان، قالعان بولىگىن تابۋ ءۇشىن ارحەولوگيالىق قازبا جۇمىستارى جالعاسۋدا.

ۇيىندىلەر اراسىنان «ۇستىندە تىك جازىلعان 10 يەروگليف بار الەباستردان جاسالعان ءبىر باعانا» تابىلعانى دا اتاپ كورسەتىلدى.

مىسىردا 123 دانا ەجەلگى پيراميدا تىركەۋلى. وسىلار اراسىندا «گيزا پيراميدالارى» 4500 جىل بۇرىن سالىنعان.

گيزا پيراميدالارىنىڭ ەڭ ۇلكەنى رەتىندە حەوپس پيراميداسى 146 مەتر بيىكتىگىندە جانە «ەسكى دۇنيەنىڭ 7 كەرەمەتى» اراسىنان قازىرگە دەيىن بۇزىلماي كەلگەن جالعىز جادىگەر بولۋ ەرەكشەلىگىنە يە.

“The Qazaq Times”