وزبەكستان پارلامەنتى ۇيلەنۋ تويىن، مەرەكەلىك شارالار جانە جەرلەۋ راسىمدەرىن رەتكە كەلتىرەتىن زاڭ جوباسىن بەكىتتى. بۇل زاڭ جوباسىندا اس پەن تويدا شاقىرىلاتىن ادام سانىنا، وتكىزىلگەن جانە اس پەن توي ءۇشىن كرەديت الۋعا شەكتەۋ قويىلعان.

جاڭا ەرەجەگە ساي، وزبەكستانداعى بارلىق توي سالتتارى كەشكى 18:00 مەن 23:00 اراسىندا وتكىزىلۋى كەرەك. جەرلەۋ جانە ازا تۇتۋ سالتتارى ەڭ ۇزاق بولعاندا ءۇش كۇنگە دەيىن جالعاسۋى كەرەك. بۇعان قوسا، سالتاناتتى داستارحاندارعا شاقىرىلعان قوناقتاردىڭ سانى 200-دەن اسپاۋى كەرەك. ال، ۇيلەنۋ تويىنىڭ قوناقتارى 250-مەن شەكتەلەدى. ال، جەرلەۋ سالتىنا جيىلعان ادامداردىڭ سانىنا شەكتەۋ قويىلمايدى.

وزبەك ەلىنىڭ جاڭا زاڭىندا، ۇيلەنۋ تويىنداعى سالتاناتتى كورتەجدەگى كولىكتەردىڭ سانى ۇشتەن اسپاۋى كەرەك جانە ۇيلەنۋ تويىنىڭ بولاتىنى تۋرالى جەرگىلىكتى ءوزىن-ءوزى باسقارۋ ورگاندارىنا حابارلانۋى ءتيىس. بۇعان قوسا اس پەن توي ءۇشىن كرەديت الۋعا قاتاڭ تىيىم سالىنعان.

وزبەكستان قابىلداعان زاڭدا تاعى دا: «ۇلتتىق سالت-داستۇرگە ساي كەلمەيتىن، شىعىنى كوپ ىرىم-جىرىمدارعا دا جول بەرىلمەيدى»، – دەپ جازىلعان. بۇل بويىنشا، «كۇيەۋ كورۋ»، «قۇدا شاقىرۋ»، «كەلىن شاقىرۋ» سەكىلدى تولىپ جاتقان شىعىنى مول ىرىم-جىرىمدارعا شەكتەۋ قويىلعان. ءولىم جونەلتۋ سالتتارىنا دا وسىنداي شەكتەۋلەر قويىلعان، وزبەك زاڭى بويىنشا «جەتىسى»، «قىرقى»، «جىلدىعى»، «جىرتىسى» دەگەن ىرىمدارعا تىيىم سالىندى.

زاڭ جوباسى تالقىلانعان كەزدە، وزبەك دەپۋتاتتارى ەل ازاماتتارىنىڭ باسەكەگە سالىنىپ، قارىزدانىپ، شىعىندالىپ توي-تومالاق وتكىزىپ سوڭىندا قارىزعا باتۋ ءۇردىسىنىڭ ارتقانىن كوبىرەك العا تارتقان. ءارى، كەيبىر ىرىم-جىرىمدار وزبەكتىڭ سالت-داستۇرىنە دە جاتپايتىنىن اتادى. توي-تومالاق وتكىزۋ ءۇشىن قارىزعا باتقانداردىڭ، وتباسىن تاستاپ اقشا تابۋ ءۇشىن شەتەلگە كەتكەندەردەن دە مىسالدار قايىرىلدى. نە كەرەك، وزبەك پارلامەنتتى وسىنداي جاڭا زاڭ قابىلداپ، ەلدىڭ «اسسا-توك» سىراپشىلدىعىن شەكتەمەك.

ەڭ ماڭىزدىسى، زاڭ جوباسىنىڭ قانشالىقتى اتقارىلۋىندا. قازىرشە، زاڭنىڭ قاتاڭ اتقارىلۋىنا جەرگىلىكتى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى باقىلاۋ جۇرگىزەدى. كەيبىر پىكىرلەرگە نازار اۋدارار بولساق، «شاش ال دەسە باس الاتىن» وزبەكستاندىق قۇقىق قورعاۋ سالاسى اتالعان زاڭ جوباسىن اسىرا پايدالانۋى دا مۇمكىن دەيدى.

“The Qazaq Times”