يران اقش اسكەري بازالارىن بومبالاۋعا دايىن.

يران يسلام رەۆوليۋتسياسىن قورعاۋ كورپۋسىنىڭ اۋە-عارىش كۇشتەرىنىڭ باسشىسى ءامىر ءالي حادجيزادە تەھران اقش اسكەري بازالارىن بومبالاۋعا دايىن ەكەندىگىن مالىمدەدى. ونىڭ سوزىنشە، يران زىمىراندارىن ەل شەكاراسىنان 2 مىڭ شاقىرىم جەردە ورنالاسقان نىسانداردى اتۋعا قاۋقارلى.

«بارلىعى ءبىلۋى ءتيىس، 2 مىڭ شاقىرىم قاشىقتىقتا ورنالاسقان اقش بازالارى مەن اسكەري كەمەلىرى يران زىمىراندارىنىڭ باقىلاۋىندا. يران پارسى شىعاناعىندا اقش ۇشقىشسىز ۇشاعىن اتىپ تۇسىرگەننەن كەيىن، پەنتاگوننىڭ كاتارداعى ءال-ۋدەيد جانە ءباا از-زافرا اسكەري بازالارى تەھران زىمىراندارىنىڭ نىساناسىندا. ءبىز اقش تاراپىنان قانداي دا ءبىر قارسى ارەكەت بولسا، سوققى جاساۋعا دايىنبىز» - دەدى حادجيزادە.

ەستەرىڭىزگە سالايىق. مامىر ايىندا اقش يرانمەن اراداعى يادرولىق كەلىسىمنەن شىققان. تەھران ۋاشينگتون سانكتسيالارىنا قارسى يادرولىق كەلىسىم شارتتارىن ورىنداۋدان باس تارتقان. پارسى شىعاناعىنداعى كوزقاراستار قايشىلىعى بۇرىن سوڭدى بولماعان جاعدايعا جەتىپ، سوعىس ءورتى تۇتانۋدىڭ ازاق الدىندا تۇر.

"The Qazaq Times"