كەشە، قىركۇيەكتىڭ 13-ءى كۇنى  ارىس قالاسىندا اسكەري قىزمەتشىلەر قويما اۋماعىن وق-دارىلەر فراگمەنتتەرىنەن تازارتۋ كەزىندە جارىلىس بولىپ، سالدارىنان 4 سارباز جاراقات العان.

قر قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اقپاراتتىق حابارلاماسى  بويىنشا، جارالانعان اسكەريلەر ارنايى بورتپەن الماتى قالاسىنداعى قورعانىس مينيسترلىگىنىڭ اسكەري كلينيكالىق گوسپيتالىنە جەتكىزىلگەن. مينيسترلىك ورىن العان فاكتى بويىنشا اسكەري پوليتسيا تەكسەرۋ جۇرگىزىپ جاتقانىن حابارلاعانىمەن، جارالانعان  اسكەريلەردىڭ جاعدايى بويىنشا اقپار بەرمەدى.

ۆەدومستۆو حابارلاۋىنا قاراعاندا، «ارىس تۇرعىندارىنا ەشقانداي قاتەر تونبەيد،ءى قاۋىپ جوق. جاعداي باقىلاۋدا». بىراق وندا «وق-ءدارى بولشەكتەرىن تولىق جيناۋ مەن ولاردى زالالسىزداندىرۋعا ءبىرشاما ۋاقىت كەرەك» دەلىنگەن.

ەستەرىڭىزگە سالا كەتسەك،  بۇعان دەيىن 5 شىلدەدە ارىستا وق-دارىلەردى زالالسىزداندىرۋ ءارى تازارتۋ كەزىندە دە جارىلىس بولعان ەدى.  قورعانىس مينيسترلىگى «زارداپ شەككەندەر جوق» دەپ حابارلاعان.

24 ماۋسىمدا ارىس قالاسىنداعى اسكەري قويما جارىلىپ، توتەنشە جاعداي سالدارىنان 4 كىسى كوز جۇمعان. رەسمي دەرەك بويىنشا، قويماداعى وق-ءدارىنىڭ 70%-دان استامى جارىلىپ كەتكەن. قالاداعى تۇرعىن ۇيلەردىڭ 80%-ى بۇلىنگەن. اپاتتان باسساۋعالاپ ءوز بەتىنشە 40 مىڭعا تارتا حالىق ءوزىن-ءوزى ەۆاكۋاتسيالاعان تۇعىن.

"The Qazaq Times"