اسان اناربايۇلى

كوروناۆيرۋستان اۋىرىپ جاتقان بالالار كوبەيدى. 329 كەيس تىركەلىپ، 6 ادام قايتىس بولدى

رەسمي دەرەك بويىنشا، قازاقستاندا 23 قازان كۇنى 164 ادامنان كوروناۆيرۋس، 165 ادامنان كوروناۆيرۋس پنەۆمونياسى انىقتالدى. كەيىنگى كەزدە كوروناۆيرۋستان اۋ..

7 ساعات بۇرىن

قازاقستاندا 2,5 مىڭداي سۋديا بار. ولاردىڭ تابىسى قانداي؟

QT رەداكتسياسى 2,5 مىڭنان استام سۋديانىڭ جالاقىسىنىڭ كولەمى جانە جاۋاپقا تارتىلعان سوت توراعالارى تۋرالى سۇراققا جاۋاپ الدى.   قازاقستاننىڭ جوعارعى سو..

23 ساعات بۇرىن

قازاقستاندا بيىل توعىز ايدا 372 مىڭ ادام پنەۆمونيامەن اۋىرعان. بۇل بىلتىرعىدان 4 ەسە كوپ

پنەۆمونيانىڭ كوروناۆيرۋستان باسقا تۇرىمەن اۋىرعاندار سانى 339 مىڭنان استى. بۇل كورسەتكىش بىلتىر نەبارى 88,7 مىڭ بولعان. ال 13 ناۋرىزدان بەرى COVID-19 ..

2 كۇن بۇرىن

توقاەۆ ۋادەسىنىڭ دەدلاينى: ەندى اۋرۋ جۇقتىرعان دارىگەرلەرگە وتەماقى بەرىلمەيدى

قازاقستان بيلىگى قىزمەت بارىسىندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنە مەملەكەتتىك بيۋدجەتتەن ءبىر رەتتىك وتەماقى تولەۋدى توقتاتتى. بۇل تۋر..

3 كۇن بۇرىن

كوروناۆيرۋستىڭ جاناما اسەرىنەن قايتىس بولعاندار سانى 672-گە ارتتى

قازاقستاندا كوروناۆيرۋس جۇقتىرعانى رەسمي راستالعانىمەن، باسقا اۋرۋدىڭ سەبەبىنەن قايتىس بولدى دەلىنگەن ەسەپ جۇرگىزىلەدى. مينيسترلىك ولاردىڭ ءولىمى «باس..

3 كۇن بۇرىن