كابۋلداعى اقش ەلشىلىگى جانىندا جارىلىس بولدى.

«Washington Times» باسىلىمىنىڭ مالىمەتىنشە، قىركۇيەك ايىنىڭ 11-ءى كۇنى كابۋل قالاسىنىڭ شاش داراك اۋدانىندا ورنالاسقان اقش ەلشىلىگى ماڭىندا جارىلىس بولدى. الدىن الا بولجام بويىنشا، جارىلىس زىمىران شابىلى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلعان.

ازىرگە وقيعاعا بايلانىستى اقش تاراپى ەشقانداي رەسمي مالىمدەمە تاراتپادى. جارىلىستان زارداپ شەككەندەر مەن كوز جۇمعاندار جونىندە دە اقپارات جوق.

8-ءشى قىركۇيەك كۇنى پرەزيدەنت دونالد ترامپ تاليبان قوزعالىسىمەن كەلىسسوزدەردى توقتاتاتىندىعىن مالىمدەگەن. ول ءوزىنىڭ بۇنداي قادامعا بارۋىن جارىلىس كەزىندە اقش ساربازى مەن 11 ادامنىڭ كوز جۇمۋىمەن بايلانىستارعان.

"The Qazaq Times"