ۇلىبريتانيا ورمۋز بۇعازىندا «Stena Impero» تانكەرىن تۇتقىنعا العانى ءۇشىن يرانعا قارسى سانكتسيا پاكەتىن دايىندادى.

بريتاندىق «The Telegraph» باسىلىمىنىڭ حابارلاۋىنشا، بۇل شەكتەۋ ديپلوماتيالىق جانە ەكونوميكالىق سيپاتتا ءوربيدى. ودان بولەك بىرىككەن كورولدىك ەۋرووداق پەن بۇۇ-نىڭ يرانعا قارسى سانكتسياسىن قايتا جانداندىرۋدى تالاپ ەتىپ وتىر.

19 شىلدە تۇندە ورمۋز بۇعازىندا يران بيلىگى ەكى بريتاندىق كەمەنى باسىپ العان بولاتىن. ۇستالعان ەكى كەمەنىڭ بىرىندە – بريتان تۋى، ەكىنشىسىندە ليبەريا تۋى ىلىنگەن. يران تارابىنىڭ مالىمدەۋىنشە، بريتانيالىق Stena Impero مۇناي تانكەرى جۇما كۇنى تۇندە حورموزگان پروۆينتسياسىنىڭ ايلاق جانە تەڭىز ۇيىمىنىڭ وتىنىشىمەن ۇستالعان. وعان حالىقارالىق تەڭىز ەرەجەلەرىن بۇزدى دەگەن ايىپ تاعىلدى. كەيىننەن رەسمي تەھران بۇل قادامىن گيبرالتارداعى يراندىق تانكەردىڭ تۇتقىندالۋىنا جاۋاپ رەتىندە جاساعانىن مالىمدەدى. 22 شىلدەدە ناتو مەن ەۋروپالىق وداق يراننان بريتان تانكەرىن دەرەۋ بوساتۋدى تالاپ ەتىپ، سانكتسيا سالۋ جونىندە قاتاڭ ەسكەرتۋ جاسادى.

اتالعان جايتتان كەيىن ۇلىبريتانيا سىرتقى ىستەر ءمينيسترى دجەرەمي حانت ورمۋز بۇعازىندا كەمەلەر قوزعالىسىنا شەكتەۋ قويىلسا، بۇدان يران جاعى كوبىرەك زارداپ شەگەدى دەپ ەسكەرتتى. ەندى بريتانيا بۇعان جاۋاپ رەتىندە يرانعا سانكتسيا پاكەتىن ازىرلەپ جاتىر. لوندون ەۋرووداق پەن بۇۇ-دان دا تەھرانعا قارسى شەكتەۋ ەنگىزۋىن سۇراماق. بۇۇ-نىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنە جولداعان حاتىندا لوندون بۇل ارەكەتتى «ەلدىڭ ىشكى ىسىنە ارالاسۋ» دەپ ايىپتادى.

"The Qazaq Times"