اقش تاياۋ شىعىسقا قوسىمشا اسكەر اتتاندىردى.

ماۋسىم ايىنىڭ 18-ءى كۇنى پەنتاگون باسشىسىنىڭ قىزمەتىن اتقارۋشى پاتريك شاناحان تاياۋ شىعىسقا قوسىمشا 1 مىڭ سارباز اتتاندىرىلىپ جاتقاندىعىن ايتتى.

«جاقىندا بولعان يران شابۋىلى بىزگە كەلگەن اقپاراتتاردى راستاۋدا. بۇل ايماقتاعى اقش مۇددەسىنە قاۋىپ توندىرۋدە» - دەپ مالىمدەدى شاناحان.

وتكەن اپتادا اقش تاياۋ شىعىستاعى اسكەري كونتينگەنتىنىڭ سانىن 1500 ساربازعا ارتتىراتىنىن جەتكىزگەن. پەنتاگون بۇل قادامىن يراننىڭ پارسى شىعاناعىندا مۇناي تاڭكەرىنە جاساعان شابۋىلمەن بايلانىستىرعان.

"The Qazaq Times"