ەۋروپالىق وداق ۋكرايناعا كومەك كورسەتۋگە دايىن. بۇل تۋرالى ەۋروكەڭەس باسشىسى دونالد تۋسك ۋكراينا پرەزيدەنتىمەن كەزدەسۋ بارىسىندا مالىمدەدى.

تۋسكتىڭ ايتۋىنشا، ەۋرووداق ۋكرايناعا دەموكراتيانى نىعايتىپ، ەكونوميكانى تۇراقتاندىرۋى ءۇشىن كومەكتەسۋگە دايىن. بۇدان بولەك ەۋروكەڭەس باسشىسى ۋكراينا ليدەرىمەن الداعى ەۋرووداق-ۋكراينا ءسامميتىن تالقىلادى. بىرلەسكەن سامميت 8 شىلدەدە كيەۆ قالاسىندا ءوتۋى ءتيىس.

وسىعان دەيىن ۆلاديمير زەلەنسكي ەۋرووداق پەن ناتو وكىلدەرىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزۋ ءۇشىن بريۋسسەلگە رەسمي ساپارمەن بارعان بولاتىن. بۇل – ونىڭ ۋكراينا باسشىسى رەتىندەگى العاشقى ساپارى. اتالعان ساپار بارىسىندا زەلەنسكي ەۋروكوميسسيا توراعاسى جان-كلود يۋنكەرمەن جانە ناتو باس حاتشىسى يەنس ستولتەنبەرگپەن دە كەزدەستى.

"The Qazaq Times"