قازاقستان ازاماتتارىنا بءىر جىل ىشىندە 500 ملرد تەڭگە كولەمىندە شاعىن نەسيە بەرىلگەن. بۇل تۋرالى Ranking.kz سايتى حابارلادى.

تۇتىنۋشىلىق ماقساتتا بەرىلگەن شاعىن نەسيە سوماسى 130 ملرد تەڭگەدەن اسقان.2018 جىلى قازاقستاننىڭ شاعىن نەسيە بەرۋ ۇيىمدارى حالىققا 500,7 ملرد تەڭگەنىڭ نەسيەسىن بەرگەن. 2017 جىلمەن سالىستىرعاندا شاعىن نەسيە الاتىن جەكە تۇلعالاردىڭ ۇلەسى 32,9%-عا ارتىپ، 346,2 ملرد تەڭگەگە جەتتى. ال زاڭدى تۇلعالار سانى 24,7%-عا كەمىپ، 154,5 ملرد تەڭگەنى قۇراعان. 2018 جىلى كاسىپكەرلىك ماقساتتا بەرىلگەن نەسيەلەر سانى جارتى ەسەگە كوبەيىپ، 62,3%-دى قۇرادى. سونىمەن قاتار، شاعىن نەسيە بەرۋمەن اينالىساتىن ۇيىمدار سانى دا قىسقارعان.

نەسيە العان قازاقستان ازاماتتارىنىڭ  اراسىندا جىلدار بويى قارىزىن قايتارا الماي جۇرگەن تۇرعىندار كوپ. ءتىپتى، سوڭعى ۋاقىتتا ولاردىڭ قاتارى تىپتەن ارتا تۇسكەن. 2017 جىلدىڭ وزىندە پروبلەمالى كرەديتتەرى ەڭ كوپ بانك – رەسەيلىك سبەربانكتىڭ قازاقستانداعى ەنشىلەسى (13,7%) جانە اتف بانك (11%) بولعان. ال تسەسنا بانكتە بولسا قارىز پورتفەلىنىڭ ساپاسى باسقالارعا قاراعاندا (4,8%) جوعارى. ال ورتا جانە شاعىن بانكتەردىڭ پروبلەمالى كرەديتتەرى ءىرى بانكتەرگە قاراعاندا الدەقايدا از.

"The Qazaq Times"