قىرعىزستاندىق بەلسەندىلەر قىتايدا قىسىم كورىپ جاتقان ەتنيكالىق قىرعىز جانە قازاق ۇلتتارىنا اراشا سۇراپ بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنا شاعىمداندى.

بىشكەك قالاسىندا ورنالاسقان بۇۇ ءۇيىنىڭ الدىنا بىرنەشە قىرعىزستاندىق بەلسەندى جينالىپ، قىتايدا قىسىم كورىپ جاتقان ەتنيكالىق قىرعىز، قازاق جانە باسقا دا از ۇلتتاردىڭ ماسەلەسىنە نازار اۋدارۋدى سۇراپ شەرۋ وتكىزدى.

اكتسيانى ۇيىمداستىرۋشىلار بۇۇ مەن حالىقارالىق قاۋىمداستىق وكىلدەرىن قىتايدا بولىپ جاتقان جاعدايعا نازار اۋدارۋعا شاقىرىپ، بۇۇ باس حاتشىسى انتونيۋ گۋتەررەشتەن اتالمىش ماسەلەنى قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ جيىنىندا قاراۋدى سۇرادى.

جەرگىلىكتى باق وكىلدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، پيكەتتەن كەيىن بۇۇ-نىڭ قىرعىزستانداعى وكىلدىگى بەس بەلسەندىنى قابىلداپ، ارىز، تىلەكتەرىن تىڭدايتىندىقتارىن مالىمدەگەن.

قىتايداعى از ۇلتتاردىڭ جەرگىلىكتى بيلىك تاراپىنان قىسىم كورىپ جاتقاندىعى جونىندە وسىعان دەيىن حالىقارالىق باق بەتتەرىندە سان مارتە ايتىلعان. رەسمي بەيجىڭ وزىنە تاعىلعان ايپتاردىڭ بارلىعىن جوققا شىعارىپ، ساياسي ۇيرەنۋ ورتالىقتارىنداعى ادامداردىڭ بارلىعى ءوز ەركىمەن بارعاندىعىن العا تارۋدا. بولجام بويىنشا، قازىرگى تاڭدا قىتايداعى ساياسي ۇيرەنۋ لاگەرلەرىندە ءبىر ميلليونعا جۋىق ادام بار.

"The Qazaq Times"