تارباعاتاي تاۋىنان تاعى ءبىر «التىن ادام» تابىلدى – دەپ حابارلايدى التاي نيۋس اقپارات كوزى.

التاي نيۋس مالىمەتىنشە، تارباعاتاي اۋدانىنا قاراستى ەلەكە سازى اۋماعىنان ءۇش اي بويى جۇرگىزىلگەن قازبا جۇمىستارى ناتيجەسىندە ەكى نىساننان التىن زاتتار تابىلعان. تاريح عىلىمدارىنىڭ دوقتورى، زەينوللا ساماشەۆتىڭ سوزىنشە، تابىلعان زاتتاردى «التىن ادام» دەگەن ۇعىمعا سايكەس كەلەتىن ەسكەرتكىشتەردىڭ ءبىرى دەپ ايتۋعا بولادى.

قازىرگى تاڭدا ەلەكە سازى ماڭىنداعى تاريحي نىسانداردان ءۇش مىڭعا جۋىق زات تابىلعان. ولاردىڭ بارلىعى ب.ز.د 8-7 عاسىرلاردا ءومىر سۇرگەن ساق بەكزادالارى مەن حانشايىمدارىنا تيەسىلى بۇيىمدار بولۋى مۇمكىن.

“The Qazaq Times”