ليۆيا جاعالاۋىنا جاقىن ماڭدا اۋدارىلعان قايىق 100 ادامنىڭ ولىمىنە سەبەپ بولدى دەپ حابارلايدى،  اFر اگەنتتىگى.

«ءۇش ءجاسوسپىرىمنىڭ دەنەلەرى تابىلدى، ولاردان بولەك تاعى جۇزگە جۋىق ادام ءىز-ءتۇزسىز. قايعىلى وقيعا جۇما، 29 ماۋسىم كۇنى ليۆيانىڭ جاعالاۋىندا ورىن العان»، - دەپ حابارلايدى اگەنتتىك. ۇرلەمەلى قايىقتا بارلىعى 120 ميگرانت بولعان. ولاردىڭ ون التىسى دەر كەزىندە قۇتقارىلعان. ال، سۋعا باتقانداردىڭ اراسىندا ەكى ءسابي جانە 12 جاسقا تولماعان ءۇش بالا بولعان. ءتىرى قالعانداردىڭ ايتۋلارىنشا، قايىق جاعالاۋدان ۇزاپ شىققاننان بىرنەشە ساعاتتان كەيىن اۋدارىلعان. جولاۋشىلاردىڭ اراسىندا يەمەن ازاماتتارى مەن ماروككولىقتار بار كورىنەدى.

بۇعان دەيىن دە سايتىمىزدا ەۋروپاداعى ميگرانتتار ماسەلەسىنىڭ ۋشىعىپ تۇرعانى تۋرالى جازعان ەدىك. ەلارالىق ماسەلەلەرگە سەبەپ بولعان ميگرانتتار ماسەلەسىن ءوزارا شەشۋ ءۇشىن 28 ماۋسىمدا ەۋروپا وداعىنىڭ وتىرىسى ءوتىپ، ميگرانتتاردى ءبولىپ، قونىستاندىرۋعا شەشىم شىعارىلعان. سونىمەن قاتار، ەو وسى ماسەلەنى ۋشىقتىرماۋ ءۇشىن افريكا ەكونوميكاسىنا دا قولداۋ كورسەتەتىن بولىپ كەلىسكەن ەدى. ماسەلەن، بۇعان دەيىن 650 بوسقىنى بار «اكۆاريۋس» كەمەسىن قابىلداۋعا  قاتىستى كوپ كيكىلجىڭ ورىن الىپ، اقىرى ونى يسپانيا تاراپى قابىلداعان ەدى. وسى تەكتەس بوسقىنداردى قابىلداۋ ماسەلەسى شەشىلمەي، قۇرباندار دا ازايمايتىن سياقتى.

“The Qazaq Times”