وڭتۇستىك كورەيا دەلەگاتسياسى سولتۇستىك كورەيا باسشىسى كيم جوڭ ۋنمەن كەزدەسەتىن بولدى – دەپ حابارلايدى اssociated Press اقپارات اگەنتتىگى.

وڭتۇستىك كورەيا دەلەگاتسياسى سولتۇستىك كورەيا استاناسى پيوڭياڭ قالاسىنا 6 ناۋرىز كۇنى بارادى دەپ جوسپارلانۋدا. ەكى كۇنگە سوزىلاتىن رەسمي ءىس-ساپاردا دەلەگاتسيا مۇشەلەرى  كحدر باسشىسى كيم جوڭ ۋنمەن كەزدەسەدى دەپ كۇتىلۋدە. وڭتۇستىك كورەيا دەلەگاتسياسىنىڭ قۇرامىنا 10 ادام ەنگەن. ولاردىڭ ىشىندە ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتىنىڭ باسشىسى مەن پرەزيدەنت كەڭەسشىسى بار.

بۇعان دەيىن كيم جوڭ ۋننىڭ قارىنداسى كيم يو جوڭ وليمپيادا ويىندارىنىڭ اشىلۋ سالتاناتىندا وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى ءمۇن جاينمەن كەزدەسكەن. شەتەلدىڭ ساراپشىلار بۇل كەزدەسۋگە «رەسمي پيوڭياڭ وڭتۇستىك كورەيامەن بايلانىس ورناتۋ ارقىلى اقش-پەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزبەك» دەگەن باعا بەرگەن.

“The Qazaq Times”