قىرعىز پاتريوتتارى اسقار اقاەۆ پەن قۇرمانبەك باكيەۆتى ەلگە شاقىردى – دەپ حابارلايدى vesti.kg اقپارات اگەنتتىگى.

جەرگىلىكتى باق وكىلدەرىنىڭ مالىمەتىنشە، «قىرعىزستان ۇلتتىق-پاتريوتتىق كۇشتەرى» قوزعالىسى ناۋرىز ايىنىڭ اياعى مەن ءساۋىر ايىنىڭ باسىندا وتەتىن حالىقتىق قۇرىلتايعا رەۆوليۋتسيا سالدارىنان ەلدەن قۋىلعان ەكس-پرەزيدەنتتەر اسقار اقاەۆ پەن قۇرمانبەك باكيەۆتى شاقىرعان.

قۇرىلتايدى ۇيىمداستىرۋشى كوميتەتتىڭ باسشىسى ايبەك مىرزانىڭ سوزىنشە، اسقار اقاەۆ پەن قۇرمانبەك باكيەۆتان بولەك، حالىقتىق قۇرىلتايعا قىرعىزستاننىڭ قازىرگى پرەزيدەنتى سوورونباي جەەنبەكوۆ پەن ەكس-پرەزيدەنتتەر روزا وتۋنباەۆا مەن المازبەك اتامباەۆ تا شاقىرىلعان.

“The Qazaq Times”