باسىندا باعى تۇرعاندا كەشەگى كونە تۇركى حالىقتارى قيىر شىعىستان باستالىپ سولتۇستىك مۇزدى مۇحيت، ءىبىر-ءسىبىر دالاسىنان باستاپ ازيانى تولىقتاي كارى قۇرلىق اتانعان ەۋروپانىڭ شىعىسىنا دەيىن  يەمدەنگەن.

بۇگىنگى جاھاندانعان زاماندا سول  كەشەگى كونە تۇركى تايلاپارى ءبىر-بىرىنەن اجىراپ قالعان-دى. ءتىلى مەن ءدىلى جاقىن بولعانىمەن ءدىنى باسقا-باسقا. سول باسقا جۇرتقا اينالىپ بارا جاتقان ءتۇبى ءبىر تۋىسقاندارىمىز – ساحالار.

ساحالار – ياكۋتتەر دەپ تە اتالادى. نەگىزىنەن ساحا (ياكۋتيا) رەسپۋبليكاسىندا ءومىر ءسۇرىپ جاتقان بايىرعى تۇركى حالقى. ولار تۋرالى عالىمدار ولحون مەن بايقال كولىنىڭ ماڭىنان قازىرگى تۇرىپ جاتقان لەنا، الدان جانە ۆيليۋي وزەندەرىنىڭ الابىنا شامامەن VII-ءشى عاسىردا كوشىپ كەلگەن دەپ توپشىلايدى.

“The Qazaq Times”