2017 جىلدىڭ 4 توقسانىندا قازاقستاندا تىركەلگەن جۇمىسسىزداردىڭ سانى 439,3 مىڭ ادامدى قۇرادى جانە كورسەتكىش 4,9 پايىزعا جەتتى. 

مۇنىڭ ىشىندە جۇمىسسىز جۇرگەن ەر ادامداردىڭ سانى 46,1 پايىز نەمەسە 202,6 مىڭ ادام. ال جۇمىسسىز ايەلدەر كورسەتكىشى 53,9% (236,7 مىڭ ادام).

جالپى جۇمىسسىزدار اراسىندا ەڭبەك بيرجاسىنا 36,6 مىڭ ادام ءوتىنىش قالدىرعان. ولار 15-24 جاس ارالىعىنداعى جاستار. سونداي-اق، 25-34 جاس ارالىعىنداعى 173 مىڭ ادام، 35-44 جاستاعى 101 مىڭ، 45-54 جاستاعى 85,5  مىڭ،  55-64 جاستاعى 42,3 مىڭ ادام جۇمىس ىزدەگەن. ال ەڭبەك بيرجاسىندا جاسى 64-تەن اسقانداردىڭ سانى 400 ادام بولدى.

بۇل كورسەتكىشتىڭ ىشىندە 15-34 جاس ارالىعىنداعى ەرلەردىڭ سانى 85,8 مىڭ، ايەلدەردىكى - 124,5 مىڭ ادام.

بايقاعانىمىزداي، جۇمىسسىزداردىڭ ەڭ كوبى 25-34 جاس ارالىعىنداعى جاستار (5,8%) بولىپ وتىر.

“The Qazaq Times”