قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى ەل اۋماعىندا تەررورلىق ۇيىم قۇرماقشى بولعان وزگە ەلدىڭ ازاماتتارىن ۇستادى – دەپ حابارلايدى Aikpress اقپارات اگەنتتىگى.

قىرعىزستان ۇقك-نىڭ ءباسپاسوز قىزمەتى تاراتقان مالىمەت بويىنشا، 13 قاڭتار كۇنى ارنايى وپەراتسيا بارىسىندا 1965, 1964 جانە 1989 جىلدارى دۇنيەگە كەلگەن م.م، يۋ.م، م.و ەسىمدى تمد ەلدەرىنىڭ ازاماتتارى ۇستالعان.  تەكسەرۋ جۇمىستارى بارىسىندا اتالمىش ازاماتتاردىڭ ءسۇريا مەن يراك اۋماعىنداعى تەررورلىق ۇيىمداردىڭ قاتارىندا بولعاندىعى جانە م.و ەسىمدى ازاماتتىڭ بۇعان دەيىن ءوز ەلىندە راقىمشىلىققا ىلىگۋ ءۇشىن قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا ءوز ەركىمەن بارىپ، دەسترۋكتيۆتى ءدىني اعىمداردىڭ قاتارىنان شىعاۋعا ۋادە بەرگەندىگى انىقتالعان.

ازىرگە ۇستالعان كۇدىكتىلەردىڭ قاي ەلدىڭ ازاماتتارى ەكەندىگى قۇپيا كۇيىندە ساقتالۋدا. قازىرگى تاڭدا قىرعىزستان ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتى اتالمىش ءىس بويىنشا تەكسەرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزۋدە.

“The Qazaq Times”