قىرعىزستان پرەزيدەنتى سوورونباي جەەنبەكوۆ رەسمي ءىس-ساپارمەن استاناعا كەلدى.

بۇگىن جەلتوقسان ايىنىڭ 25-ءسى كۇنى قىرعىزستان باسشىسى سوورونباي جەەنبەكوۆ استاناعا رەسمي ءىس-ساپارمەن كەلدى. ونى اۋەجايدان قازاقستان رەسپۋبليكاسى پرەمەر-ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى اسقار ءمامين مەن سىرتقى ىستەر ءمينيسترى ورىنباسارى عالىمجان قويشىباەۆ كۇتىپ الدى.

سوورونباي جەەنبەكوۆ قىرعىزستان پرەزيدەنتى رەتىندە قازاقستانعا جاساعان العاشقى رەسمي ءىس-ساپارىندا نۇرسۇلتان نازارباەۆپەن كەزدەسىپ، ەكى ەل اراسىنداعى قارىم-قاتىناس جايىندا، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداق اياسىنداعى ارىپتەستىك جايىندا كەلىسسوزدەر جۇرگىزەدى دەپ كۇتىلۋدە. بۇدان بولەك سوورونباي جەەنبەكوۆ ۇكىمەت باسشىسى باقىتجان ساعىنتاەۆپەن دە كەزدەسەدى دەپ جوسپارلانۋدا.

ەستەرىڭىزگە سالايىق، نۇرسۇلتان نازارباەۆ پەن سوورونباي جەەنبەكوۆ بۇعان دەيىن قاراشا ايىنىڭ اياعىندا بەلارۋس استاناسى مينسك قالاسىندا كەزدەسكەن. وسىدان كەيىن ءبىر ايدان استام ۋاقىتقا سوزىلعان قازاق-قىرعىز شەكاراسىنداعى داۋ شەشىمىن تاۋىپ، ەكى ەل باسشىلارى كەدەن قىزمەتىنە بايلانىستى «جول كارتاسىن» قابىلداعان.

“The Qazaq Times”